Kiedy radny powinien złożyć do wójta zapytanie, a kiedy interpelację? W jakim trybie powinien to robić oraz za czyim pośrednictwem?
Zagadnienia interpelacji i zapytań reguluje ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Każdy wykonujący mandat radnego ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej – pod warunkiem że nie narusza to dóbr osobistych innych osób.
W sprawach dotyczących gminy radni mogą podejmować działania w dwojakiej formie: kierując interpelacje i zapytania. W obu przypadkach ich adresatem powinien być wójt. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny być składane na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są zobowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.