Tarcza 4.0. poprawi płynność finansową jednostek samorządu terytorialnego - oceniło we wtorek Ministerstwo Finansów.

Prezydent podpisał w poniedziałek ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten - jak informuje MF - wprowadza kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

„Zaproponowane przez MF rozwiązania w tzw. tarczy 4.0, usprawniają wykonywanie budżetów i uelastyczniają reguły fiskalne, obowiązujące w samorządach" – mówi cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że podpisany projekt zawiera szczególne rozwiązania dot. finansów JST, poprawiające m.in. ich płynność finansową.

We wtorkowym komunikacie resortu napisano, że w prace nad dokumentem zaangażowanych było wiele instytucji publicznych, w tym Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczy m.in. uelastycznienia ram fiskalnych nakładanych na samorządy.

Jak czytamy, w części przygotowanej przez MF proponuje się m.in.: zwiększenie płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa; możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych; uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19; złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.

Poza tym zwiększone zostały możliwości JST do spłaty zadłużenia. "Ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19" - napisano.

Zaznaczono, że zaproponowano rozwiązanie, w świetle którego skutki finansowe ulg udzielanych przez JST w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków i zaległości podatkowych nie będą uwzględniane w ustaleniu potencjału dochodowego JST.

Podkreślono, że wójt (lub burmistrz, czy prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa otrzymali kompetencje do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Władze samorządowe - zaznaczono - otrzymały także możliwość - bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki - dokonywania zmian przeznaczenia rezerwy celowej oraz tworzenia nowej rezerwy celowej, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków.

Dokonano też przejściowego złagodzenia ograniczeń dotyczących zrównoważenia części bieżącej budżetu. "W 2020 r. wydatki bieżące będą mogły być wyższe od dochodów bieżących o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi. Ponadto, zwiększono możliwości inwestycyjne samorządów, modyfikując na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego" - napisano.

W drodze rozporządzenia Ministra Finansów, przesunięto też terminy przekazywania sprawozdań oraz informacji sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Terminy te - jak napisano - zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w prawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.