Taki przepis zaproponował Senat do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Przyjęte ostatecznie w tarczy 4.0 rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia wpłaty raty janosikowego przez samorządy o ponadprzeciętnych dochodach na dwa miesiące. Te wpłaty jednak i tak do końca roku samorządy muszą uiścić.

– Kluczowe dla samorządów poprawki do tarczy 4.0 przepadły – komentuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Sejm nie zgodził się także na propozycję, by do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, nie zaliczało się skutków finansowych wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów szczególnych wydanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Sejm w piątkowym głosowaniu odrzucił 35 ze 126 rekomendowanych przez Senat poprawek. Z przyjętych 59 ma charakter merytoryczny.

Jedno z zaakceptowanych rozwiązań dotyczy samorządowych instytucji kultury. Zgodnie z nią placówka, której przychody spadły w związku z epidemią, będzie mogła wnioskować o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. – Instytucje kultury są bardzo wysoko, obok przedsiębiorstw zbiorowego transportu publicznego, na liście jednostek organizacyjnych, które najbardziej ucierpiały podczas epidemii – zaznacza Marek Wójcik.

Główne rozwiązania tarczy 4.0 dla samorządów przewidują możliwość niezachowania w tym roku równowagi bud żetowej do wysokości ubytku dochodów podatkowych spowodowanych przez COVID-19, a także złagodzenie reguły fiskalnej JST ograniczającej wysokość spłaty długu. 

Etap legislacyjny

Ustawa skierowana do podpisu prezydenta

Czytaj też na B10