Informacje o miejscu zamieszkania osoby przebywającej w izolacji lub kwarantannie nie mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym gminom i przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne. Ministerstwo Klimatu opublikowało wyjaśnienia w związku z – jak zaznacza w komunikacie – licznymi pytaniami kierowanymi w tej sprawie do resortu oraz do głównego inspektora ochrony środowiska.
W komunikacie resort powołuje się na rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697). Wymienia ono podmioty, którym udostępnia się informacje o osobach objętych kwarantanną (w tym ich adresy miejsca zamieszkania lub pobytu, w których będą odbywać obowiązkową kwarantannę). Są to m.in. wojewodowie i policja. Państwowa Inspekcja Sanitarna może też przekazać te dane ośrodkowi pomocy społecznej na jego wniosek. W przepisach tych nie ma mowy o gminach.
Zalecenia dotyczące bezpośrednio samorządów znalazły się natomiast w wytycznych ministra klimatu i głównego inspektora sanitarnego (GIS). Określają one postępowanie z odpadami podczas epidemii. Włodarze i firmy odpadowe mają jednak problem z ich realizacją – właśnie ze względu na brak informacji o adresach osób chorych.
Reklama
Chodzi głównie o odpady wytwarzane przez osoby przebywające w domowej izolacji. Co prawda – jak zaznacza GIS – choć ze względu na miejsce powstawania i ich skład stanowią one odpady komunalne, to z uwagi na to, że wytwarzają je osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 (a także ze względu na brak potwierdzonych ustaleń naukowych określających czas aktywności koronawirusa na powierzchni różnych materiałów), należy z nimi postępować, zachowując szczególne środki ostrożności. Gmina w miarę możliwości powinna zapewnić worki o określonym kolorze lub oznaczeniu, np. literą C, aby jednoznacznie identyfikować odpady z gospodarstw domowych lub osób miejsc zbiorowej kwarantanny. Te odpady powinny być odbierane nie rzadziej niż co siedem dni i trafiać do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo na specjalne miejsce wyznaczone przez gminę.
Resort tłumaczy, że ponieważ gminy nie zostały wskazane jako podmioty uprawnione do udostępniania im danych o osobach objętych kwarantanną lub przebywających w izolacji, mieszkańcy mogą sami zgłaszać zapotrzebowanie na odbiór odpadów „spod drzwi” do samorządów. Te z kolei powinny taką informację przekazać do podmiotu odbierającego odpady, jeśli nie ma fizycznej możliwości wrzucenia ich do kontenera zbiorczego, z którego ostatecznie są one odbierane.