Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom samorządów i wydłużyliśmy termin składania wniosków w konkursie na tworzenie centrów usług społecznych do 31 marca – poinformowała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Zależnie od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł.

Wcześniej gminy miały czas na złożenie wniosków do 28 lutego 2020 r. Jak poinformowała szefowa MRPiPS, termin ten został wydłużony do 31 marca.

"To wyjście naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które się do nas zgłaszały. Teraz gminy do końca marca mogą składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie centrów usług społecznych, których celem jest ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności" – podkreśliła minister.

Dodała, że CUS-y mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. "Kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności – właśnie tak mają działać centra usług społecznych. Będą miejscami, w których skupione będą różne rodzaje wsparcia. Wykonawcami usług będą zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe" – wyjaśniła Maląg.

Wskazała, że centra usług społecznych to odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno mieszkańców większych i mniejszych miejscowości, jak i samorządów gminnych, które będą mogły w kompleksowy sposób wspierać swoją lokalną społeczność. "To szansa dla gmin i ich mieszkańców, a nie obowiązek" – zaznaczyła.

Na uruchomienie 30 pilotażowych CUS-ów przeznaczono z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa 100 mln zł.

Pieniądze zostaną podzielone na cztery typy projektów, zależnie od wielkości gminy i przewidzianego w ustawie rodzaju centrum usług społecznych. Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzyma łącznie 30 samorządów gminnych, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje i gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Zależnie od typu CUS-u maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Do wniosku należy dołączyć trzy załączniki – wstępne koncepcje: przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych; wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS-u jako nowej jednostki organizacyjnej; organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl).

Według ustawy usługi społeczne oznaczają m.in. działania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu i kultury.

Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem samorządów. Gminy będą mogły je otworzyć według dwóch trybów. Pierwszy zakłada przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych, wówczas centrum będzie funkcjonowało w jednej gminie, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej.

Drugi tryb zakłada utworzenie centrum na podstawie porozumienia władz gminnych dla dwóch lub większej liczby gmin. Wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.