Na początku drugiej części komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.), po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), omówimy przepisy zawarte w końcowej części ust. 2 art. 3.
Dotyczą one obowiązków gmin w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych. Przyjrzymy się też istotnym dla JST regulacjom związanym z utrzymaniem zwierząt domowych, postępowaniem z bezdomnymi psami czy kotami (i nie tylko) oraz znakowaniem stref występowania chorób zakaźnych zwierząt.
W dalszej kolejności przejdziemy do art. 4 ustawy, który określa tryb i treść przyjmowanego przez rady gmin regulaminu utrzymania czystości i porządku. Warto pamiętać, że regulamin jest aktem prawa miejscowego stanowionym na podstawie upoważnienia innej ustawy (ustawy o odpadach) i jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze całej gminy w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP. Przywołamy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, bo wyznacza ono dość sztywne ramy, w jakich mogą się poruszać rady, opracowując, a następnie przyjmując regulaminy. W końcówce tej części komentarza zaczniemy komentowanie rozdziału 3 ustawy, który poświęcony jest obowiązkom właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.