Dotyczą one obowiązków gmin w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych. Przyjrzymy się też istotnym dla JST regulacjom związanym z utrzymaniem zwierząt domowych, postępowaniem z bezdomnymi psami czy kotami (i nie tylko) oraz znakowaniem stref występowania chorób zakaźnych zwierząt.

W dalszej kolejności przejdziemy do art. 4 ustawy, który określa tryb i treść przyjmowanego przez rady gmin regulaminu utrzymania czystości i porządku. Warto pamiętać, że regulamin jest aktem prawa miejscowego stanowionym na podstawie upoważnienia innej ustawy (ustawy o odpadach) i jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze całej gminy w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP. Przywołamy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, bo wyznacza ono dość sztywne ramy, w jakich mogą się poruszać rady, opracowując, a następnie przyjmując regulaminy. W końcówce tej części komentarza zaczniemy komentowanie rozdziału 3 ustawy, który poświęcony jest obowiązkom właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Warto zwrócić uwagę, że praktycznie cała koncepcja utrzymania czystości i porządku w gminie jest skonstruowana jako zbiór poszczególnych obowiązków, których adresatem są określone podmioty – przede wszystkim gmina i właściciele nieruchomości. Z punktu widzenia prawidłowości realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku kluczowe jest zatem odtworzenie podziału zadań pomiędzy tymi podmiotami. W odniesieniu do gmin katalog koniecznych czynności został przez ustawodawcę sformułowany w art. 3 ustawy, zaś obowiązki właścicieli nieruchomości zgrupowano głównie w jednym przepisie, tj. w art. 5 ustawy, któremu towarzyszą dodatkowe, uzupełniające regulacje. 

Kolejna część komentarza ukaże się 19 lutego 2020 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)

z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym

z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wyciąg)

>>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU eDGP<<<<<<