Urzędnik zatrudniony w gminie chciałby dodatkowo pracować w obwodowej komisji wyborczej. Czy istnieje taka możliwość?
Obwodowe komisje wyborcze (OKW) powoływane są w pierwszym rzędzie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych lub upoważnione przez nie osoby w sposób określony w art. 182 par. 2–7 kodeksu wyborczego.
Jednakże w niektórych przypadkach komisarz może powołać w skład OKW osobę, która samodzielnie zgłosiła swoją kandydaturę. Musi ona: a) mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia; b) stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym została zgłoszona w skład komisji. Zgodnie z uchwałą PKW kandydat na członka musi być też obywatelem polskim, nie może być pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu, jak również nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Oprócz tego członkiem komisji nie mogą być kandydaci w wyborach, komisarze wyborczy, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi, urzędnicy wyborczy oraz mężowie zaufania, obserwatorzy społeczny, jak też niektóre osoby spokrewnione lub spowinowacone z kandydatem, jednak tylko na obszarze okręgu, w którym ubiega się o wybór.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
Oznacza to, że pracownik samorządowy, mimo iż spełnia wymogi pozwalające na powołanie na członka komisji wyborczej, nie może być członkiem komisji wyborczej pochodzącym „ze wskazania” jednego z komitetów uczestniczących w wyborach, rodziłoby to bowiem uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Nie ma za to w mojej ocenie przeszkód, by zgłosił się samodzielnie do komisarza wyborczego na członka komisji wyborczej.
Dr Andrzej Pogłódek konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji UKSW