Właściciele prywatnych placówek dla seniorów będą mogli zatrudniać w nich osoby, które mają kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu m.in. lekarza, pielęgniarki, opiekunki środowiskowej lub osoby starszej. Spełnianie tego wymogu będą weryfikować wojewodowie.
Wprowadzenie standardów w zakresie zatrudniania personelu opiekuńczego przewiduje ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego, która została podpisana przez prezydenta. Do tej pory wymogi w stosunku do zatrudnianej kadry były określone jedynie w przypadku domów pomocy społecznej (DPS), nie obowiązywały zaś w przypadku prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę, co często negatywnie wpływało na jakość świadczonych przez nie usług. Dzięki nowelizacji przepisów ta sytuacja ulegnie zmianie, przy czym właściciele takich domów otrzymają czas, aby się do nich dostosować. Dodatkowo rozszerzony został katalog kar finansowych grożących za prowadzenie domu seniora bez zezwolenia wojewody. Jeśli dany podmiot został już raz ukarany za nielegalne prowadzenie placówki i postanowi utworzyć kolejny dom działający poza obowiązującymi przepisami, to będzie podlegał sankcji w wysokości 40 tys. zł.
Ponadto ustawa wprowadza specjalną procedurę, dzięki której dyrektor DPS będzie mógł ograniczyć osobie z zaburzeniami psychicznymi prawo do samodzielnego opuszczania terenu placówki. Taki zakaz będzie mógł być zastosowany – na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli swobodne wyjście bez opieki może zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańca. Jednocześnie osoba objęta ograniczeniem, a także jej przedstawiciel ustawowy czy członek rodziny będą mogli wystąpić do sądu o jego zniesienie. Ten zaś powinien wydać orzeczenie w tej sprawie w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku. Identyczny tryb postępowania będzie obowiązywał również właścicieli prywatnych placówek dla seniorów.
Kolejna kwestia, którą reguluje ustawa, dotyczy zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt osoby w DPS przez członka jej rodziny. Obecnie dorosłe dziecko nie musi płacić za swojego rodzica, gdy dysponuje orzeczeniem o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej, a po wejściu w życie nowych przepisów uniknie tego również wtedy, gdy ma wyrok skazujący go za stosowanie przemocy. Z kolei fakultatywne uzyskanie zwolnienia będzie możliwe, jeśli osoba zobligowana do płacenia przebywała w dzieciństwie w pieczy zastępczej lub ma wyrok oddalający powództwo o alimenty wytoczone mu przez rodzica – mieszkańca DPS.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na publikację