Andrzej Duda podpisał ustawę z 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Nowela zakłada, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną dodatkowo wsparte kwotą 82 mln złotych. Pieniądze te będą mogły wykorzystać m.in. na organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły być wykorzystane na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej uchwalono na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Posłowie przyjęli wówczas jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-KP, która zmieniała zasady rozdziału środków dla jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pierwotnie ich rozdziału miał dokonywać minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakładała, że ich rozdziałem zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

We wtorek, 30 lipca na posiedzeniu Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Andrzej Pająk (PiS) zgłosił poprawki zakładające powrót ustawy do pierwotnego brzmienia. W związku z tym, że Komisja zarekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy bez poprawek, były one rozpatrywane jako wniosek mniejszości.

W zeszłą środę Senat opowiedział się za przyjęciem nowelizacji ustawy wraz z poprawkami, co oznacza powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP.

"Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania" - podkreślało MSWiA, które przygotowało nowelizację ustawy.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

MSWiA podkreślało, że te zadania - choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat - obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.(PAP)