Do 24 lipca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - przypomniał w środę wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Dodał, że na realizację programu w tym roku przeznaczono 75 mln zł.

Szwed przypomniał, że w zeszłym tygodniu ogłoszony został "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019". W ramach programu, jednostki samorządu terytorialnego - gminy i powiaty, mogą składać swoje zapotrzebowanie na środki finansowe do właściwego wojewody. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminach i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w powiatach.

Termin składania wniosków upływa w środę - 24 lipca.

Szwed na konferencji prasowej podkreślił, że program jest ważnym elementem prorodzinnej polityki rządu. Na jego cel przeznaczono w tym roku 75 mln zł „Program służy wzmocnieniu sieci asystentów rodziny pracującymi z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rozwoju sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wspierającymi rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka" - wskazał wiceminister.

"Szczególnie promujemy te gminy i powiaty, które zatrudniają asystentów i koordynatorów w 100 proc. na umowę o pracę. Samorządy, które proponują im umowy cywilnoprawne, otrzymują odpowiednio mniejsze dofinansowanie" - dodał.

Podkreślił, że w przypadku pensji asystenta rodziny lub koordynatora pieczy zastępczej pracujących na pełny etat jest to dofinansowanie do 1900 zł brutto miesięcznie, co powinno stanowić maksymalnie do 60 proc. jego wynagrodzenia (40 proc. to udział własny gminy lub powiatu).

Gminy i powiaty, które zatrudnią asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 100 proc. na umowę o pracę mają także gwarancję otrzymania dotacji w kolejnej edycji programu.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. To osoby szczególnego zaufania. Wspierają rodziny w problemach dnia codziennego, ale jednocześnie pracując z nimi pomagają im wzbudzić w sobie wiarę, że odzyskają kontrolę nad swoim życiem. Poza tym asystent rodziny jest także koordynatorem działań wielu innych służb społecznych, pracujących z rodziną.

Dodatkowo od 2017 r., w związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", asystentom rodziny przypisano nowe zadania. Asystenci stali się także koordynatorami w zakresie usług wsparcia oferowanego kobietom w ciąży oraz ich rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dotyczy to szczególnie kobiet w ciąży z powikłaniami lub rodzących dzieci, u których w prenatalnej fazie rozwoju lub w czasie porodu zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

Według danych MRPiPS w 2018 r. w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" możliwe było zatrudnienie łącznie prawie 3,6 tys. asystentów rodziny i 1,4 tys. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiatach.

Dzięki programowi w 2018 r. dofinansowanie z budżetu państwa stanowiska asystenta rodziny stanowiło 37,5 proc. ogółu wydatków samorządów gmin na ten cel.

Ogółem z usług asystentów rodziny skorzystało w 2018 r. 45 483 rodzin (w 2017 r. 44 748 rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 proc. W 2018 r. pod opieką 1 741 koordynatorów znalazło się 27 234 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 73 proc. ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej (co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 1 proc.).