Nowy wójt pracuje w samorządzie od ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Czy może już skorzystać z urlopu i kto o tym decyduje?
DGP
Pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta) związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy. W zakresie tych czynności jest nie tylko ustalanie wysokości wynagrodzenia, lecz także wszelkie kwestie związane z urlopem. Bezsprzecznie do wójta stosuje się wszelkie regulacje z zakresu kodeksu pracy dotyczące urlopów, w tym zasad jego udzielania, konieczności wykorzystania oraz wypłaty ekwiwalentu.
Oznacza to, że jak każdy pracownik wójt ma nie tylko prawo, ale i obowiązek chodzić na urlop, wykorzystywać go w określonym terminie, a jeśli tego nie uczyni, pracodawca może narazić się na odpowiedzialność, także ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Każdy wójt ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. To, z ilu dni wolnych będzie mógł skorzystać, zależy od jego ogólnego stażu pracy oraz od tego, czy jest to jego pierwsza praca czy kolejne zatrudnienie. Określony w ten sposób wymiar urlopu na podstawie art. 154 par. 1 kodeksu pracy wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, i 26 dni, jeżeli wójt jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Wójtowi zatrudnionemu po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, na podstawie art. 153 par. 1 k.p. przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, z którego mógłby skorzystać po przepracowaniu całego roku.
W każdym następnym roku kalendarzowym wójt nabywa prawo do kolejnych urlopów wypoczynkowych. Uprawnionemu do kolejnego urlopu podejmującemu następne zatrudnienie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, na podstawie art. 1551 par. 1 k.p. przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu u niego przepracowanego. Oznacza to, że w dotychczasowym miejscu wójt ma urlopu proporcjonalnie do przepracowanych dni i w zależności od tego, ile go wykorzystał, w urzędzie gminy dostanie w danym roku urlop proporcjonalnie do dni wykorzystanych w poprzednim miejscu oraz do czasu, jaki pozostał mu w danym roku do końca roku. W latach kolejnych po wyborze nabywa każdorazowo albo 20 albo 26 dni od stycznia kolejnego roku.