Wrzesień będzie niezwykle istotny dla podmiotów zajmujących się odpadami, ponieważ mają one dosłownie ostatnie miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów prowadzenia działalności. Do 5 września mają czas na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji odpadowych. Chodzi o pozwolenia zintegrowane, zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W praktyce oznacza to, że jeśli w terminie podmiot nie złoży kompletnego wniosku o zmianę posiadanej decyzji, straci możliwość prowadzenia działalności.

Zbieraniem odpadów i ich przetwarzaniem zajmuje się w Polsce kilka tysięcy podmiotów. Muszą oni dostosować swoje decyzje do wymogów zmienionej ustawy o odpadach. Przyjęta w ubiegłym roku zmiana ustawy o odpadach i innych ustaw wprowadziła szereg przepisów, które mają np. zapobiegać pożarom składowisk. Wniosek musi więc zawierać m.in. operat przeciwpożarowy, postanowienie powiatowego (miejskiego) komendanta Państwowej Straży Pożarnej, proponowaną formę zabezpieczeń finansowych.

- Polscy przedsiębiorcy i spółki komunalne stoją przed ogromnym wyzwaniem w gospodarce odpadami. Obowiązkowy monitoring, gwarancje finansowe, wyższe kary i skrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów – to tylko kilka z ostatnich zmian, do których muszą się dostosować. Jestem jednak przekonany, że większość z nich podoła wymogommówi Tomasz Kobierski, wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora największych targów w ochronie środowiska Pol-Eco System.

Z jednej strony przed podmiotami zajmującymi się odpadami pojawią się nowe obowiązki, które ograniczą nieprawidłowości występujące na rynku. Z drugiej strony będą to też ułatwienia, które mają otworzyć rynek na większą konkurencję. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaproponowano zniesienie obowiązku regionalizacji czyli przetwarzania odpadów w regionie ich powstawania. Zniesienie ograniczenia będzie dotyczyło odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z przeznaczeniem do składowania. Ma to na celu umożliwienie przekazywania odpadów do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

- Każdy, kto spełni warunki techniczne i środowiskowe, będzie mógł gospodarować odpadami. Likwidujemy więc de facto monopole regionalne. Teraz zdarza się, że jest bliżej instalacja gotowa przyjąć odpady po niższej cenie, a mimo to trzeba wozić odpady do instalacji regionalnej. Jestem przekonany, że zmiana tego przepisu spowoduje obniżkę opłat za odpadymówi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Proponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów, poprawienie ich egzekwowania. Teraz działające z naruszeniem przepisów podmioty mogą zaniżać ceny usług związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów, co stawia w niekorzystnej sytuacji tych, którzy przepisów przestrzegają.

- Niezbędne jest zwiększenie skuteczności selektywnego zbierania odpadów, co jest koniecznym warunkiem poprawienia wskaźników recyklingu zarówno pod względem ilości, jak i jakości. W Polsce wiele gmin ma problemy z infrastrukturą odpadową. A przecież mogą aplikować o środki europejskie, aby swoje systemy odpowiednio zmodernizować. Docelowy model rynku odpadowego powinien wyglądać tak, że najwięcej odpadów gmina przekazuje do recyklera, a uzyskany w ten sposób dochód ze sprzedaży surowców przeznaczać na dofinansowanie systemu, w tym na niższe opłaty dla mieszkańcówwyjaśnia wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Tematyka zagospodarowania odpadów, ich recyklingu i wymogów, jakie stoją przed właścicielami instalacji do przetwarzania odpadów będzie miała ważne miejsce jesienią podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System.

Organizowane nieprzerwanie od 31 lat targi skupiają przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji, co czyni Pol-Eco System najważniejszym wydarzeniem w sektorze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Targom towarzyszy przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza EkoSfera, która jest organizowana przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, gdzie podczas sesji debat, szkoleń i wykładów uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System odbędą się w dniach
9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.