Minimum pięć miejsc będzie mógł mieć środowiskowy dom samopomocy (ŚDS) przeznaczony wyłącznie dla osób z autyzmem, a siedem, jeśli będą tam też uczestnicy z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Taki limit znalazł się w nowej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie ŚDS (Dz.U. poz. 1586 ze zm.), uwzględniającej konsultacje resortowe i społeczne. Jego celem jest wprowadzenie nowego typu placówki dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie gminy, powiaty lub działające na ich zlecenie organizacje pozarządowe mogą prowadzić ŚDS typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, B – przewidziany dla upośledzonych umysłowo, oraz C – dla osób mających inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Po wejściu w życie nowelizacji możliwe będzie tworzenie placówki typu D, której podopiecznymi będą osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W porównaniu z przekazanym do konsultacji projektem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło modyfikację dotyczącą liczby miejsc w nowym rodzaju ŚDS. Co do zasady liczba miejsc w placówce usytuowanej w jednym budynku nie może być mniejsza niż 15 oraz nie większa niż 60, z zastrzeżeniem, że jeśli ŚDS jest prowadzony w kilku obiektach, to i tak maksymalnie może mieć 120 podopiecznych. Pierwotnie ta reguła miała obowiązywać również w przypadku domów typu D. Jednak w nowej treści projektu znalazł się przepis mówiący o tym, że liczba miejsc nie może być mniejsza niż pięć, gdy ŚDS będą przebywać tylko autystycy, lub siedem, gdy będą tam jedynie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub osoby z obydwu tych grup.
– To dobra zmiana, która otwiera furtkę do zakładania kameralnych placówek, w których osoby z autyzmem będą mogły lepiej funkcjonować, a terapeuci będą mogli poświęcić im więcej uwagi – podkreśla dr Katarzyna Roszewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
MRPiPS odrzucił inne uwagi zgłaszane w ramach konsultacji, dotyczące m.in. wyodrębnienia ŚDS typu E dla podopiecznych z niepełnosprawnościami sprzężonymi, finansowania dowozu uczestników zajęć w placówkach oraz zwiększenia dotacji przekazywanej na jedną osobę.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach