Nowe wzory wniosków o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego nie będą zawierać zbędnych danych – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.
W nowym wniosku rezygnuje się ze wskazywania danych osoby do kontaktu, których gromadzenie nie jest niezbędne do realizacji sprawy paszportowej. Nie będzie też konieczności wskazywania obywatelstwa. Jego posiadanie organ paszportowy potwierdza bowiem na podstawie dostępnych ewidencji oraz przedłożonej dokumentacji, a nie bazując na oświadczeniu osoby składającej wniosek. Nie będzie też konieczności umieszczania danych dotyczących rysopisu osoby ubiegającej się o paszport.
Wymagane będzie natomiast zamieszczenie we wniosku adresu do korespondencji (a nie zameldowania). W nowym wzorze przewidziana została także rubryka na podanie (opcjonalnie) numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dane te będą udostępniane przez osoby składające wniosek w przypadku, gdyby chciały być poinformowane o możliwości odbioru dokumentu.
Usługa powiadomienia funkcjonuje w naszym kraju od blisko dwóch lat. Jednak gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do jej realizacji odbywa się obecnie na podstawie dodatkowych, pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych. Zamieszczenie wskazanej rubryki bezpośrednio we wniosku o wydanie paszportu pozwoli odejść od obowiązku składania tych oświadczeń. Ma to ułatwić korzystanie z usługi i ograniczyć liczbę składanej dokumentacji.
Zmieni się format wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego, który będzie składany do konsula poza granicami kraju. Ma to umożliwić jego wydrukowanie ze strony internetowej i wypełnienie go przed wizytą w urzędzie.
Osoby małoletnie, które podlegają obowiązkowi szkolnemu, nie będą musiały przedstawiać organowi paszportowemu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu (np. legitymacji szkolnej).
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach