Rządowe Centrum Legislacji (RCL) krytycznie ocenia nowe przepisy, które mają uczynić urzędy bardziej przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych. Jego zastrzeżenia budzą niejasne sformułowania oraz regulowanie w rozporządzeniach kwestii, które powinny się znaleźć w ustawie.
Uwagi rządowych prawników zostały zawarte w opinii do projektu ustawy o dostępności, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zdaniem RCL budzi on wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami określoności przepisów prawa oraz przyzwoitej legislacji. Jest to związane z tym, że na podstawie przepisów projektu nie można jednoznacznie wskazać, kto jest ich adresatem, ponadto użyte są w nim pojęcia, które nie są konkretne ani precyzyjne. Jako przykład podaje definicję dostępności, która odwołuje się m.in. do „właściwości środowiska fizycznego”, nie objaśniając tego określenia. A przepis powinien być zrozumiały dla odbiorcy, który ma prawo oczekiwać tworzenia jasnych norm prawnych.
RCL zwraca uwagę, że naruszać konstytucję mogą również zawarte w projekcie upoważnienia do wydania wielu rozporządzeń, np. co do standardów dostępności architektonicznej i cyfrowej oraz uzyskiwania przez organy administracji certyfikatów potwierdzających brak barier dla osób niepełnosprawnych. W ocenie rządowych legislatorów mają one charakter blankietowy, czyli w istocie nie służą do wykonania ustawy, ale do unormowania samoistnych zagadnień, pominiętych przez ustawodawcę. Takie działanie jest zaś – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego – niedopuszczalne.
RCL wytyka też, że znajdujące się w projekcie przepisy dotyczące dostępności cyfrowej odnoszą się do materii, która jest kompleksowo unormowana w innym rządowym akcie prawnym. Chodzi o projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który został skierowany do prac w Sejmie. Obydwa projekty częściowo się pokrywają, przy czym przepisy, które trafiły już do parlamentu, są bardziej szczegółowe, wyczerpujące i precyzyjne. Jednocześnie między projektami istnieją też rozbieżności, które mogą w przyszłości spowodować wśród urzędów wątpliwości, do których przepisów mają się faktycznie stosować. Dlatego zdaniem RCL wskazane jest, aby standardy dostępności cyfrowej były określone w jednej ustawie.
Ponadto RCL stwierdza, że ponownej analizy wymaga art. 18 projekt ustawy, który określa, w jakich terminach urząd powinien wykonać wniosek osoby niepełnosprawnej o zapewnienie dostępności do obiektu, informacji lub usługi w żądanym przez nią zakresie. Ten podstawowy będzie wynosić 14 lub 30 dni. W przypadku braku realizacji wniosku, gdy osoba zdecyduje się złożyć skargę do PFRON, jego prezes wyznaczy 30 lub 60-dniowy termin na zapewnienie dostępności. RCL podkreśla, ze w praktyce mogą one okazać się zbyt krótkie – w zależności od tego, jakiego rodzaju bariery organy administracji będą musiały zlikwidować, aby wykonać wniosek. W niektórych sytuacjach może to bowiem wymagać montażu lub wymiany urządzeń w budynkach lub ich przebudowy.