Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych: • z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.) [wyciąg]

Komentarz do nowelizacji ustaw samorządowych>>

W publikowanej dzisiaj drugiej części komentarza omówiono w szczególności zagadnienia dotyczące interpelacji i zapytań składanych przez radnych, budżetu obywatelskiego oraz obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej czy też raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż na interpretację znowelizowanych przepisów w istotnym zakresie wpłynie w przyszłości orzecznictwo organów nadzoru oraz sądów administracyjnych. Na pierwsze prawomocne orzeczenia przyjdzie nam jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy. Do tego czasu organy jednostek samorządu terytorialnego powinny wykazać się szczególną ostrożnością przy stosowaniu nowych przepisów i w sytuacjach wątpliwych wybierać ostrożniejszą interpretację. Zwłaszcza wówczas gdy może mieć to wpływ na ważność podejmowanych uchwał – przede wszystkim aktów prawa miejscowego. Zamiarem autorów komentarza jest dalsze rozwijanie wyrażanych w nim poglądów – w szczególności na łamach Dziennika Gazeta Prawna – przez odnoszenie się do pojawiających się stanowisk doktryny oraz orzecznictwa.

Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)

z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym