• z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.) [wyciąg]
Komentarz dotyczy zmian wprowadzonych do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.). Nastąpiły one wskutek uchwalenia 11 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (dalej: ustawa nowelizująca). Ustawa ta weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 31 stycznia 2018 r. Jednak zgodnie z jej art. 15 przepisy ustrojowych ustaw samorządowych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.
W konsekwencji mimo obowiązywania nowych przepisów i ich wejścia w życie nie były one stosowane do czasu rozpoczęcia nowej kadencji organów samorządu terytorialnego. Zastosowana technika legislacyjna – sprzeczna z zasadami techniki prawodawczej – stała się źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych związanych z określeniem momentu, od którego nowe przepisy zawarte w ustrojowych ustawach samorządowych należy stosować. Trudności te dotyczyły także właściwego określenia wejścia w życie przepisów zawartych w aktach prawa miejscowego (głównie nowych statutów jednostek samorządu terytorialnego albo uchwał zmieniających dotychczasowe statuty). O tym i innych zmianach piszemy w dalszej części komentarza.
Komentarz ma charakter problemowy i koncentruje się wokół 13 instytucji prawa samorządowego zmienionych w związku z uchwaleniem ustawy nowelizującej. Został przygotowany przez prawników Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu pod kierunkiem prof. Krystiana Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa. Kolejność analizowanych instytucji nie zawsze pokrywa się z systematyką poszczególnych ustrojowych ustaw samorządowych. Dziś pierwsza część omówienia przepisów.
Uwaga! Autorzy poszczególnych fragmentów prezentują własne stanowisko na temat komentowanych przez siebie przepisów. Dlatego każda teza oznaczona jest inicjałami autora.
Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:
• z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
• z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
• z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
• z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)
• z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
• z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
• z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
• z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl