Ulotki, plakaty przechodzą pomału do lamusa. Kampania wyborcza przenosi się do mediów internetowych i elektronicznych. O ile działania agitacyjne w sieci nie są prawnie regulowane, o tyle te prowadzone w radiu i telewizji – już tak
Kodeks wyborczy (dalej k.w.) poświęca tej kwestii sporo miejsca. Chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić wszystkim komitetom wyborczym równe szanse na przedstawienie swoich pretendentów.

Wytyczne dla komitetów

Agitacja może być prowadzona w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w formie audycji wyborczych. Aby dany program mógł być za taką uznany:
  • musi stanowić część programu radiowego lub telewizyjnego;
  • nie może pochodzić od nadawcy takiego programu;
  • musi stanowić odrębną całość ze względu na treść lub formę.
Klasycznym przykładem takiego programu jest spot wyborczy. W k.w. określone są zakazy dotyczące audycji wyborczych, a mianowicie:
  • odstępowania czasu antenowego przysługującego jednemu komitetowi wyborczemu na rzecz innego;
  • rozpowszechniania audycji zawierających agitację jednego komitetu na rzecz innego lub jego kandydatów (czyli zwiększania siły agitacji jednego komitetu przez audycje wyborcze innych).

Darmowe rozpowszechnianie

Do dnia zakończenia kampanii wyborczej (czyli od 6 do 19 października) komitetom, których kandydaci zostali zarejestrowani, przysługuje prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców. K.w. uznaje, że jest to zarówno rejestracja i emisja wystąpień przedstawicieli komitetów wyborczych (kandydatów), jak i audycji przygotowanych przez komitety.
W programach regionalnych TVP i spółek radiofonii regionalnej emitowane są audycje przygotowywane przez komitety wyborcze:
  • które zarejestrowały listę kandydatów i kandydatek co najmniej w jednym okręgu wyborczym – w wymiarze 15 godzin w każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej i 20 godzin w każdym programie spółek radiofonii regionalnej;
  • w wyborach wójta – w wymiarze dwóch godzin w każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej i czterech godzin w każdym programie spółek radiofonii regionalnej.
Czas audycji wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na wójta, może być łączony w tym samym programie regionalnym z czasem audycji przysługującym temu samemu komitetowi z tytułu udziału w wyborach do organów stanowiących samorządu.

Podział czasu antenowego

Na ustalenia podziału czasu antenowego komitetom przysługuje skarga do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę oddziału Telewizji Polskiej lub Polskiego Radia. Skargę wnosi się w terminie 48 godzin od dokonania ustalenia. Komisarz wyborczy rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje ostateczne postanowienie. Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczyć należy do publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nie później niż na 24 godziny przed dniem ich emisji. Trzeba pamiętać, by nie przekraczały one wyznaczonego czasu antenowego. Jeżeli komitet tę zasadę zignoruje, to najpierw nadawca wzywa go do skrócenia audycji, a w razie bezskutecznego wezwania przerywa emisję w chwili, kiedy upłynął przysługujący czas.

Odpłatna agitacja

Komitety wyborcze nie są ograniczone tylko do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji. Już od rejestracji mogą emitować odpłatnie spoty wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców. Ci natomiast są zobowiązani do rozpowszechniania audycji wyborczych na równych zasadach. A wysokość opłat pobieranych za rozpowszechnianie audycji wyborczych nie może przekraczać stawek za reklamy. I co więcej musi być ustalana według cennika obowiązującego w dniu ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.
Październik 19 piątek ostatni dzień audycji wyborczych