Czy firma, która nie ma szans na wygranie przetargu, może w odwołaniu podnosić, że został on ustawiony? Część prawników uważa, że tak. KIO odmawia rozpoznawania takich spraw.
Aby spór przetargowy trafił do rozpoznania przez Krajową Izbę Odwoławczą, wykonawca musi wykazać, że „ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów”. Wynika to z art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Posiadanie interesu, o którym mowa w tym przepisie, oznacza tak naprawdę szanse na zdobycie zamówienia. Jeśli więc wykonawca, który zajął w przetargu czwarte miejsce, chce złożyć odwołanie, to musi postawić w nim zarzuty kwestionujące poprawność trzech pierwszych ofert. Tylko bowiem jeśli to one zostaną odrzucone, będzie miał szansę zdobyć zamówienie.