Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do 26 września do godz. 24.00 – podkreśla PKW i publikuje wzory dokumentów zgłoszeniowych wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała informację o zasadach zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Zamieściła też przykładowe wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem kandydata.

PKW przypomniała, że uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na wójta są komitety wyborcze utworzone w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które uzyskały od właściwego komisarza wyborczego lub od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu komitetu wyborczego może dokonać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Osoba ta nie może jednak upoważniać innych osób do zgłaszania kandydatów na wójta.

PKW wskazała, że zgłoszenie - podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia kandydata - może być dostarczone gminnej komisji wyborczej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane przesyłką listową lub kurierem. "W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do gminnej komisji wyborczej" – czytamy w instrukcji.

W zgłoszeniu należy wskazać: nazwisko, imię, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości) kandydata na wójta (art. 479 § 1). PKW wskazała też, że do zgłoszenia kandydata należy dołączyć postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego. Potrzebny jest też dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Dokumenty te nie muszą być jednak załączone, jeśli terytorialna komisja wyborcza może potwierdzić fakty w nich zawarte w systemie informatycznym WOW.

Ponadto do zgłoszenia – jak wynika z instrukcji PKW - należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydata, jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba przez niego upoważniona. Jednym z załączników powinno być też pismo organu statutowego partii politycznej (organizacji społecznej) potwierdzające poparcie dla kandydata, jeżeli osoba zgłaszająca wnosi o oznaczenie kandydata wskazanym poparciem partii lub organizacji. Do tego dochodzi pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do danej rady zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o posiadaniu prawa wybieralności na wójta.

Jednym z elementów zgłoszenia jest oświadczenie kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (tzw. oświadczenie lustracyjne). Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później.

Tryb przyjmowania zgłoszeń przez gminną komisję wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji kandydatów regulują art. 429-433, art. 480, art. 482 i art. 483 Kodeksu wyborczego.