Tylko minister środowiska będzie miał pełny i stały dostęp do wszystkich informacji składanych przez przedsiębiorców do Bazy Danych o Odpadach. Będzie mógł je też edytować, jako odpowiedzialny za administrowanie nimi. Chyba, że wskaże do wykonania tego zadania inny podmiot.
To najnowsze propozycje przedstawione w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest on w trakcie konsultacji publicznych.
Mowa o centralnym internetowym systemie, w którym ma się znaleźć pakiet informacji o polskiej gospodarce odpadami, m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym. W BDO będą też gromadzone dane na temat osiąganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu oraz informacje o prowadzących taką działalność firmach.
Rozporządzenie ma dostosować przepisy do nowych wymogów sprawozdawczych, które wprowadziła zeszłoroczna nowelizacja ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.). W projekcie określono też, jaki wgląd w zebrane dane będą mieć poszczególni użytkownicy BDO, wymienieni w załączniku do rozporządzenia.
Wśród samorządowców największe uprawnienia przewidziano dla marszałków województw. Są oni jedyną grupą wymienioną w rozporządzeniu – poza ministrem i ewentualnie wskazanym przez niego innym administratorem BDO – która miałaby mieć możliwość edycji i zmian danych. Z zastrzeżeniem, że są to informacje dotyczące danego województwa.
Z kolei starostów i władze gmin obowiązywałyby ograniczenia. Chodzi m.in. o informacje o warunkach umowy między wprowadzającymi sprzęt elektryczny i elektroniczny a organizacją odzysku oraz o rodzaju i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650).
Branża odpadowa i samorządy czekały na BDO od lat. Termin uruchomienia systemu był jednak kilkukrotnie przesuwany. Obecnie pod adresem bdo.mos.gov.pl jest dostępny tylko pierwszy element, czyli rejestr przedsiębiorców. Cały system ma być funkcjonalny od 2020 r. Wtedy też miałoby wejść w życie projektowane rozporządzenie.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach