Nasza jednostka chciałaby zaciągnąć kredyt krótkoterminowy. Czy rada gminy ma podjąć w tej sprawie odrębną uchwałę z jednoczesnym upoważnieniem wójta do jego zaciągnięcia? Uchwała budżetowa zawiera już limity zobowiązań oraz upoważnienie.
Właściwość rady gminy została ustanowiono przez ustawodawcę w ustawie o samorządzie gminnym. Należy do niej podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym. Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, niezbędna jest analiza także przepisów ustawy o finansach publicznych. Z art. 89 ust. 1 pkt 1 tego aktu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie jednostki. Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90. Uchwała budżetowa i ustalone tam limity dotyczą również kredytów krótkoterminowych.
Zgodnie zaś z art. 91 ust. 1 tej ustawy suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W art. 212 ust. 2 pkt 1 tej ustawy postanowiono, że w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (np. rada gminy) może upoważnić zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych. Warto więc zauważyć, że punktem wyjścia dla stanowienia zarówno o rodzaju i limitach zaciąganych zobowiązań, jak i o upoważnieniu dla organu wykonawczego do ich zaciągnięcia, są określone zapisy uchwały budżetowej.
Podjęcie uchwały przez radę gminy o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego oznaczałoby naruszenie przysługującego organowi wykonawczego wyłącznego prawa do zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach otrzymanych upoważnień. Ma to swoje uzasadnienie w art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie ustawodawca postanowił, że wójtowi przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy.
Reklama
Natomiast w odniesieniu do samego sposobu upoważnienia dla wójta można przytoczyć stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 4 stycznia 2017 r., znak KI-43-149/71/16. Wskazano tam, że upoważnienie dla organu wykonawczego powinno być ujęte w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. W argumentacji prawnej przywołano art. 212 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Podkreślono, że art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyraźnie potwierdza, iż zaciąganie zobowiązań dłużnych, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, może być dokonywane w granicach kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.
Podsumowując, można stwierdzić, że nie można w uchwale innej niż uchwała budżetowa udzielać upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Najprawdopodobniej taka uchwała zostałaby unieważniona przez organ nadzoru, tj. regionalną izbę obrachunkową. Podobnie krytycznie należy ocenić samą możliwość podjęcia przez organ stanowiący uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
Art. 89, art. 90, art. 91 i art. 212 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).