Minister rodziny będzie mógł nakazać marszałkowi utworzenie lub likwidację placówki. Samorząd będzie musiał zastosować się do tego polecenia.
Od przyszłego roku resort rodziny będzie miał więcej do powiedzenia w kwestii organizacji ośrodków adopcyjnych w poszczególnych regionach kraju. Zwiększenie jego uprawnień w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998). Jednak zdaniem marszałków województw jest to zbyt daleko idąca zmiana, która nadmiernie ingeruje w przyznane im kompetencje.
Krok ku centralizacji