Powiat nie ograniczy swojej odpowiedzialności za wypadek kolarza, do którego doszło na uszkodzonym fragmencie drogi, powołując się na jego wiek i zdiagnozowane schorzenia.G.M. był uczestnikiem wycieczki rowerowej. Rowerzyści, jadąc drogą powiatową, poruszali się jeden za drugim. Mężczyzna jechał na końcu grupy. W pewnym momencie wjechał w znajdującą się w jezdni wyrwę i przewrócił się. Doznał licznych złamań i przez kilka tygodni wymagał pomocy rodziny w podstawowych czynnościach. W związku z tym postanowił wystąpić z roszczeniem przeciwko powiatowi o wypłatę zadośćuczynienia i zwrot kosztów opieki.
W odpowiedzi samorząd wniósł o oddalenie powództwa, zarzucając G.M., że przyczynił się do powstania szkody. Argumentami za tym miał być wiek mężczyzny (67 lat) oraz zdiagnozowane u niego choroby (problemy sercowe, nadciśnienie i cukrzyca).
Reklama
Sąd I instancji przyznał rację powodowi. W uzasadnieniu przypomniał, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. nr 19 poz. 115 ze zm.) organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialny za sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, jest ich zarządcą. Z tym wiążą się obowiązki. Należy do nich m.in. wykonywanie prac remontowych i porządkowych, których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Droga, na której doszło do wypadku, należy do powiatu i to on odpowiada za jej stan. Sąd uznał, że nie dopełnił obowiązku i dlatego musi naprawić skutki swojego niedbalstwa.
W uzasadnieniu wskazał także, że nie można uznać, iż G.M. przyczynił się do powstania szkody. Sąd podkreślił także, że wiek oraz stan zdrowia mężczyzny również nie miały związku ze zdarzeniem.
Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się powiat.
Sąd okręgowy uznał jednak, że nie ma podstaw do przychylenia się do apelacji. Podkreślił przy tym, że schorzenia powoda i jego wiek nie wpłynęły negatywnie na jego sprawność fizyczną. Natomiast sam wypadek wynikał z tego, iż zarządca drogi nie dopełnił obowiązku usunięcia dziury. W związku z tym można mu przypisać odpowiedzialność, która oznacza, iż zobowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego szkody.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 21 lutego 2018 r., sygn. akt I Ca 20/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia