Mamy w urzędzie miasta problem dotyczący zapisów dotacyjnej uchwały oświatowej, bowiem w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) chcemy opierać się na danych (liczbie uczniów) z czerwca. Podobne zapisy mieliśmy w „starej” uchwale dotacyjnej. Czy obecnie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych to umożliwi – skoro są w niej zapisy dotyczące tych okresów wakacyjnych wobec szkół?
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala:
● tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32;
● oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, jakie powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
Przy czym należy podkreślić, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych koresponduje z wieloma innymi przepisami, które dotyczą m.in. kwestii wysokości dotacji w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych, zarówno publicznych (prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego), jak i niepublicznych.
Skoro w zapytaniu odniesiono się do argumentacji, że ustawa pozwala na obliczenie liczby dzieci w miesiącach letnich w oparciu o dane z czerwca, warto zwrócić uwagę na stosowne zapisy tej ustawy. I tak z art. 25 ust. 1 i 7 wynika, że prowadzone przez osoby prawne (niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) oraz osoby fizyczne publiczne szkoły niebędące szkołami specjalnymi, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu JST (będącej organem rejestrującym dla danej placówki) w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
W przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 1–4, przysługuje również na każdego absolwenta do końca roku szkolnego, w którym ukończył on szkołę. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu samorządu (organu rejestrującego) w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, o którym mowa w ust. 2 (art. 26 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Ustawa o finansowaniu oświaty zawiera odmienne regulacje w zakresie dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, zarówno publicznych (prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego), jak i niepublicznych. Chodzi tu o przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego). I tak jeśli chodzi o przedszkola, należy zwrócić uwagę m.in. na art. 16 ust. 1. Zgodnie z nim prowadzone przez osoby prawne (niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) oraz fizyczne publiczne przedszkola, które nie są placówkami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli. Przy czym dotacja na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Zgodnie zaś z art. 17 ust. 3 ustawy niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym i niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego wychowanka dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Ustawa zawiera także odrębne regulacje wobec innych form wychowania przedszkolnego. I tak, zgodnie z art. 20 ust. 1 prowadzone przez osoby prawne (niebędące jednostkami samorządu terytorialnego) oraz osoby fizyczne publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 50 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Przy czym na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Z kolei art. 21 ust. 3 stanowi, że niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy).
Z ww. przepisów wynika więc, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art. 25 ust. 7 i art. 26 ust. 4 przewiduje regulacje w zakresie wysokości dotacji w miesiącu lipcu i sierpniu, ale tylko w odniesieniu do niesamorządowych szkół publicznych i szkół niepublicznych. Takich regulacji ustawodawca nie przewidział dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego, które są prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, i dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego. Podobnie wskazywano w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 30 stycznia 2018 r. (nr 4/211/2018).
Bardzo istotne znaczenie ma przy tym art. 34 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim dotacje, o których mowa w art. 15–21, art. 25 ust. 1–4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 28–30, są przekazywane na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, lub zespołu szkół lub placówek. Środki te muszą być przelane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego. Ten przepis stanowi wyraźnie o dotacjach bez wyodrębniania określonych miesięcy w trakcie roku kalendarzowego.
Reasumując, ustalenie wysokości dotacji w miesiącach wakacyjnych według stanu liczby uczniów z miesiąca czerwca nie znajduje podstaw w zapisach ustawowych, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1, art. 17 ust. 3, art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ww. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotacja przysługuje na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie, wysokość dotacji winna być ustalana w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów uczęszczających do ww. form wychowania przedszkolnego w danym miesiącu. Podobna koncepcja wynika z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 5 lutego 2018 r. (nr 24/2018), w której czytamy, że „(...) przekazywanie w lipcu i sierpniu dotacji według liczby uczniów wykazanych w informacjach miesięcznych złożonych w czerwcu mogłoby spowodować, że nie na każdego ucznia dotacja byłaby przekazana lub przekazano by dotację na uczniów skreślonych z listy uczniów (...)”.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).