W gminach i powiatach przybędzie inwestycji organizowanych według prostszych procedur i na korzystniejszych warunkach. To skutki wejścia w życie nowego średniego kursu przeliczania euro do złotówek przy zamówieniach publicznych oraz wyższych progów unijnych, które obowiązują od 1 stycznia.
W tym roku oficjalny kurs euro stosowany przy rozliczaniu dofinansowań z unijnej kasy wynosi już bowiem 4,3117 zł, a nie 4,1749 zł, jak w ubiegłym roku.
Zmiany są pokłosiem nowych regulacji na szczeblu unijnym. Mowa tu o czterech rozporządzeniach Komisji Europejskiej zmieniających kwoty progowe stosowania dyrektyw: 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/ 81/WE, które – wraz z komunikatem KE w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych – zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 19 grudnia 2017 r.
Polską odpowiedzią na znowelizowane regulacje wspólnotowe jest m.in. nowe rozporządzenie wydane w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Upoważnia ono Prezesa Rady Ministrów do określenia – co najmniej raz na dwa lata – w drodze rozporządzenia średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień.
Jak nowe wytyczne przekładają się na konkretne liczby? Próg unijny dla dostaw i usług udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych wynosi od 1 stycznia 2018 r. 620,8 tys. zł. To o 57,2 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Z kolei próg unijny dla zamówień na roboty budowlane wynosi od nowego roku 23,9 mln zł, czyli został podwyższony o 2,1 mln zł.
Co ważne, w związku ze wzrostem kursu automatycznie podniesiona została również granica stosowania Prawa zamówień publicznych – ze 125,2 tys. do 129,3 tys. zł.
Wyższe progi oznaczają, że więcej zamówień wejdzie poniżej progu bagatelności, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy. Zgodnie z nim jej przepisów nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. W praktyce oznacza to, że dopiero gdy zamówienie przekroczy tę kwotę, trzeba przeprowadzić przetarg.
W efekcie samorządy będą mogły ogłosić więcej konkursów poza reżimem ustawy, tylko na podstawie wewnętrznych regulaminów. A to dla nich niewątpliwa wygoda, bo progi unijne wpływają m.in. na długość terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a także określają obowiązek ogłoszenia zamówienia w odpowiednim publikatorze i zakres czynności, od których można wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).
Na zmianach – jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia – skorzysta ponad 35 tys. podmiotów.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (P-120-91-17) – czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.