W lokalu przeznaczonym na żłobek, który znajduje się w strefie pożarowej oznaczonej jako ZL, będzie mogło przebywać maksymalnie 25 maluchów.
Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 2379). Co do zasady taka placówka powinna znajdować się w budynku lub jego części, który spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
Jednak par. 1 ust. 2–5 rozporządzenia (w dotychczasowym brzmieniu) zawiera wyjątek od tej reguły. Dopuszcza on prowadzenie żłobka lub klubu w lokalu umiejscowionym w innej strefie pożarowej oznaczonej jako ZL, ale jeśli są spełnione dodatkowe warunki.
Reklama
Placówka musi być m.in. przeznaczona dla nie więcej niż 15 dzieci, znajdować się na parterze, mieć co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz oraz nie może w niej być usytuowane inne miejsce opieki nad dziećmi w wieku 0–3 lat lub przedszkole.
Część z tych wymogów zmieni się od 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja rozporządzenia przewiduje, że we wspomnianej strefie pożarowej możliwe będzie prowadzenie placówek, w których przebywać będzie maksymalnie 25 maluchów, a obok istniejącego żłobka lub klubu dziecięcego będzie mogła działać druga taka instytucja lub przedszkole. Jednocześnie do par. 1 wprowadzane są dodatkowe wymogi dla lokalów usytuowanych w strefie ZL, takie jak np. wykonanie sufitów z materiałów niepalnych lub niezapalnych, posiadanie co najmniej trudno zapalnych okładzin ściennych i podłogowych oraz dróg ewakuacyjnych z obudową o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Reklama
Rozporządzenie doprecyzowuje też przepisy dotyczące powierzchni pomieszczeń żłobka. Nowa treść par. 2 pkt 1 przesądza, że zapewnienie większego niż 16 m2 pomieszczenia, gdy przebywa w nim więcej niż pięcioro dzieci, ma zastosowanie tylko do tych, które są przeznaczone do zbiorowego pobytu maluchów.
– Ten przepis był do tej pory bardzo różnie interpretowany przez sanepid. Część inspektorów podchodziła do niego restrykcyjnie i uważała, że ma zastosowanie do każdego pomieszczenia w żłobku. W efekcie w przypadku lokali o zbliżonych powierzchniach często były wydawane różne opinie co do tego, ile dzieci może w nich przebywać – mówi Beata Sobieraj, prezes Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych ProRodzina w Poznaniu.
W rozporządzeniu znalazły się też przepisy przejściowe, które pozwalają placówkom znajdującym się w lokalach spełniających wymogi par. 1 ust. 2–5 w jego obecnej treści kontynuować działalność na podstawie dotychczasowych regulacji. Ta sama zasada będzie dotyczyć podmiotów, które zamierzają prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, ale nie zdążą ich zarejestrować do 31 grudnia 2017 r., o ile do końca br. wystąpią o pozytywne opinie do sanepidu i straży pożarnej potwierdzające spełnianie wymaganych standardów.
Natomiast obydwie grupy placówek będą miały czas do 1 stycznia 2019 r. na dostosowanie się do nowych wymagań odnoszących się do sufitów, podłóg i ścian w pomieszczeniach oraz drogach ewakuacyjnych.
WAŻNE
W rozporządzeniu znalazły się też przepisy przejściowe, które pozwalają placówkom znajdującym się w lokalach spełniających wymogi par. 1 ust. 2–5 w jego obecnym brzmieniu, kontynuować działalność na podstawie dotychczasowych regulacji
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.