Jak samorządy poradziły sobie z realizacją sztandarowego programu rządu „Rodzina 500 plus”? Już w przyszłym roku ustali to Najwyższa Izba Kontroli. Z najświeższego harmonogramu jej pracy wynika, że gminy mogą spodziewać się wizyt kontrolerów między III a IV kwartałem 2018 r. Izba zbada wtedy, czy samorządy wykorzystały przyznane im środki zgodnie z przeznaczeniem.
Obiektem zainteresowania kontrolerów staną się również zmiany w systemie oświaty. Na jesieni izba zbada, czy reforma szkolnictwa została wdrożona prawidłowo i skutecznie. Jeszcze wcześniej, bo już na początku przyszłego roku, izba zweryfikuje, czy funkcjonujący w obecnym kształcie system awansu zawodowego nauczycieli wpływa m.in. na jakość nauczania.
NIK weźmie też pod lupę funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych i sprawdzi, jak przy wdrażaniu różnych lokalnych inicjatyw układała się współpraca na linii samorządy – mieszkańcy. NIK sprawdzi m.in., czy gminom udało się realizować zgłaszane przez mieszkańców projekty skutecznie i prawidłowo.
Już na początku roku NIK zajmie się organami podatkowymi gmin i zbada, czy prowadzone przez nie postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych były rzetelne i zgodne z prawem. Oceni również, czy gminy prawidłowo wynajmowały, dzierżawiły i użyczały nieruchomości komunalne.
Kontrolerzy zajrzą też do komputerów i systemów informatycznych samorządów. Cel? Sprawdzenie, jak wychodzi im zarządzanie bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w urzędach.
Izba planuje też skontrolować działalność lokalnych instytucji kultury. Zbada również, czy włodarze zapewnili należyte bezpieczeństwo przy organizacji imprez masowych i biegów ulicznych.
Według zapowiedzi kontrolerzy poświęcą dużo uwagi sprawom socjalnym i społecznym. Mowa tu m.in. o działaniach gmin polegających na wspieraniu i aktywizacji osób bezdomnych, zapewnianiu miejsc w gminnych przedszkolach, a także organizacji i warunkach pracy pracowników socjalnych.
Jak podaje NIK, najwięcej kontroli ma bowiem dotyczyć tego, jak administracja (w tym samorządowa) wykonuje zlecone jej zadania.
– Aż 70 tematów kontroli koncentruje się na badaniu, czy zadania te są realizowane, a instytucje zarządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnieje możliwość poprawy w tej dziedzinie – wskazuje NIK.