Radni mają wątpliwości, czy upoważnić przewodniczącego rady do zakwestionowania decyzji wojewody, który uchylił jedną z uchwał rady gminy. Czy przewodniczący może ją reprezentować i wnieść skargę do sądu administracyjnego?
Prof. Bogumił Szmulik radca prawny, Szmulik i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. k.:
Tak, przy czym należy pamiętać, że organami gminy są rada gminy i wójt. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. W praktyce oznacza to, że przewodniczący zwołuje sesje, ustala porządek obrad, przygotowuje materiały dla rajców, przewodniczy obradom, udziela głosu radnym czy podpisuje podjęte uchwały. Przewodniczący jest zatem jedynie organem wewnętrznym rady.