Część osób zamieszkałych na nowym osiedlu nie zgadza się z propozycją wójta, aby obok ich budynków przeprowadzić dodatkową drogę do powstającego gospodarstwa rolnego. Czy mieszkańcy mogą wnieść na działanie włodarza skargę do rady gminy?
W pierwszej kolejności należy wskazać, co może być przedmiotem skargi: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Jeżeli przepisy szczególne nie określają inaczej, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.Musi ona zająć się skargą bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
Radni, którzy wnieśli zażalenie we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia sprawę innej osoby, powinni być powiadomieni o sposobie jej załatwienia, a gdy wymaga to zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie jej rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wniesienia albo przekazania skargi. Żaden z przepisów nie zobowiązuje jednak podmiotu (tu: wójt), na który się skarżymy, by obowiązkowo się do niej odniósł.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób została ona załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do rozstrzygnięcia. Jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a., tj. że w przypadku gdy skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.