Do 24 listopada wojewodowie będą przyjmować od samorządów wnioski o przyznanie pieniędzy na nowe żłobki i kluby dziecięce. Krócej, bo do 17 listopada, zbierane będzie zapotrzebowanie na pokrycie kosztów miejsc w funkcjonujących już placówkach.
Takie terminy wynikają z regulaminu konkursu Maluch+ na 2018 r., który został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na jego realizację ma być przeznaczona rekordowa kwota 450 mln zł.
Przyszłoroczna edycja została podzielona na cztery moduły. Pierwszy i drugi są skierowane do gmin, trzeci i czwarty do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości, np. uczelni. Wskazane podmioty mogą się starać, w ramach odpowiadających im modułów, o pieniądze na tworzenie nowych placówek oraz utrzymanie miejsc, które już funkcjonują.
Co istotne, przyszłoroczna edycja zawiera istotne zmiany dla samorządów przy ubieganiu się o dotacje z modułu pierwszego. Został on podzielony na dwie części: 1a i 1b. Pierwsza jest przewidziana dla gmin, które nie mają na swoim terenie żadnego żłobka czy klubu dziecięcego, a chcą utworzyć placówkę dla mniej niż 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lat, przy czym koszt inwestycji nie przekroczy 3 mln zł. Z kolei w drugiej część modułu pierwszego oferty mogą składać gminy, które albo mają już żłobek (klub dziecięcy), albo nie mają takiej instytucji, ale planują jej założenie – przy czym zadanie to ma dotyczyć powyżej 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lat, a koszt realizacji przekracza 3 mln zł.
Na dotację z części 1a resort pracy przeznaczy 200 mln zł, z opcją zwiększenia tej kwoty, gdyby zapotrzebowanie okazało się wyższe. Natomiast w odwrotnej sytuacji nadwyżka zostanie przesunięta na inne moduły.
– Przy takim podziale pieniędzy widać wyraźnie, że ministerstwo stawia na rozwój miejsc opieki w samorządach, które dotychczas ich nie utworzyły. Dobrze jednak, że w przypadku niewykorzystania całej puli o wyższą dotację będą mogły ubiegać się takie samorządy, jak nasze miasto, które będzie wnioskować o pieniądze na już istniejące placówki – mówi Agata Kmieć-Łuciuk, dyrektor wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta w Stargardzie.
Właśnie ze względu na to, że nie wiadomo, ile ofert i na jaką kwotę zostanie złożonych w obydwu częściach modułu pierwszego, resort rodziny nie zdecydował się określać w regulaminie wysokości dotacji na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek (zastrzegł, że będzie znana w momencie rozstrzygania konkursu). Z kolei w przypadku wniosków o środki na utworzenie placówki wskazał, że maksymalna kwota wsparcia na jedno uruchamiane miejsce w placówce wyniesie nie więcej niż 20 tys. zł (dla podmiotów prywatnych 10 tys. zł).
Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory formularzy, które trzeba złożyć, zostały zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS.