Wzory druków, na których gminy przekazują informacje o przyznanych świadczeniach rodzinnych, z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz 500 zł na dziecko, będą udostępniane przez resort rodziny drogą elektroniczną.
Reklama
Taką zmianę wprowadziła ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428). Do tej pory było bowiem tak, że to rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej wskazywały wzory wypełnianych przez samorządy sprawozdań, a także sposób ich sporządzania oraz terminy wysyłania. Ta modyfikacja przepisów spowodowała więc konieczność wydania nowych aktów prawnych. Uwzględniają ją cztery rozporządzenia ministra rodziny z 28 września 2017 r. dotyczące odpowiednio zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzinnych, świadczeń z FA oraz świadczenia wychowawczego (Dz.U. poz. 1810, 1811, 1812 i 1813). Przewidują one zachowanie dotychczasowych terminów sporządzania sprawozdań. W przypadku zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzinnych i z FA będą one obejmowały okresy kwartalne i gminy będą musiały je przesłać do wojewodów do 15. dnia miesiąca przypadającego po zakończeniu danego kwartału. Z kolei wojewoda zbiorcze sprawozdanie będzie przekazywał do resortu do 5. dnia drugiego miesiąca po upływie każdego kwartału. Natomiast w przypadku świadczenia wychowawczego sprawozdania mają charakter miesięczny i za dany miesiąc powinny być przekazywane przez samorządy do 7. dnia następnego miesiąca (wojewodowie będą przygotowywać zbiorcze zestawienie do 15. dnia tego samego miesiąca). Zawarte w nowych rozporządzeniach regulacje znajdą po raz pierwszy zastosowanie do raportów za III kwartał br. oraz za wrzesień 2017 r. (500 zł na dziecko).
Co istotne, we wszystkich rozporządzeniach znalazł się zapis mówiący o tym, że resort rodziny w uzasadnionych sytuacjach będzie mógł występować do gmin o sporządzanie sprawozdań w innych terminach i za inne okresy, niż zostały w nich określone. Uwagi co do takiego rozwiązania przedstawiało Rządowe Centrum Legislacji (RCL), które argumentowało, że będzie ono powodowało zwiększenie ponoszonych z tego tytułu przez samorządy kosztów finansowych. Jednak MRPiPS odrzucił te zastrzeżenia, wyjaśniając, że wydatki na obowiązki sprawozdawcze zaliczają się do wydatków na obsługę świadczeń, a środki na ten cel są zapewniane przez budżet państwa.
– Już teraz resort wymaga od nas sporządzania codziennych raportów na temat liczby przyznanych świadczeń na nowe okresy zasiłkowe. Przy czym dla nas problemem nie są kwestie finansowe, ale czas, który w gorącym okresie wydawania decyzji trzeba przeznaczyć na ich przygotowanie – mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.
Ponadto trzeci i czwarty kwartał br. będą ostatnimi, w których sprawozdania z zakresu świadczeń objętych unijnymi przepisami o koordynacji zabezpieczenia społecznego będą sporządzać marszałkowie województw. Jest to konsekwencja tego, że od przyszłego roku to zadanie będą wykonywać wojewodowie i to oni będą bezpośrednio raportować do resortu w tej sprawie.