Przyjęcie nowelizacji o ewidencji ludności spowoduje utrzymanie obowiązku meldunkowego, który miał zostać zniesiony wraz z początkiem 2018 r. Powstanie jednak spore ułatwienie dla obywateli – będzie można zameldować się przez internet.

Rozwiązanie to zawarte zostało w projekcie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności przyjętej już przez Radę Ministrów. Akt 7 września 2017 wpłynął do Sejmu a 12 września został skierowany do I czytania w komisjach. Rząd zdecydował się nie usuwać obowiązującego obecnie obowiązku meldunkowego, gdyż jak wskazano w uzasadnieniu, gromadzenie danych o miejscu zamieszkania przynosi wiele korzyści i jest istotne z punktu bezpieczeństwa kraju. Podparto się w tym miejscu przykładem odnoszącym się do obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie oraz powszechnym zagrożeniu terroryzmem. Wskazano również, że administracja mająca dostęp do danych obywateli jest w stanie lepiej wypełniać swoje obowiązki.

E-meldunek

Zgodnie z założeniami nowelizacji, wejście w życie przepisów umożliwi dokonywanie wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Obecnie obywatel polski, dokonujący zameldowania przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz przedstawia, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu. Natomiast w przypadku gdy zameldowanie następuje w formie dokumentu elektronicznego, osoba dołącza do formularza potrzebne dokumenty w postaci elektronicznej, a w razie niemożności uzyskania dokumentów niezbędnych do przedstawienia w postaci dokumentu elektronicznego, np. tytułu prawnego, dopuszcza się możliwość dołączenia odwzorowania cyfrowego tych dokumentów.

Co ciekawe, zgodnie z proponowanymi przepisami będzie można dokonać meldunku przez internet nawet w sytuacji, gdy dokument niezbędny do zameldowania istnieje jedynie w postaci papierowej i nie ma możliwości jego dołączenia w formie dokumentu elektronicznego (np. właściciel nie posiada podpisu elektronicznego, nie wydaje się tytułów prawnych np. umów najmu, aktów notarialnych w postaci dokumentu elektronicznego).

Z wprowadzeniem możliwości dokonania zameldowania w formie elektronicznej jest związana także w zakresie potwierdzania tożsamości pełnomocnika, tak aby umożliwić dokonywanie czynności meldunkowych w formie elektronicznej także za pośrednictwem pełnomocników.
Sam proces meldunku będzie możliwy do przeprowadzenia za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.

Jak wynika z projektowanych przepisów, nowością będzie również jeden formularz meldunkowy. Dzięki niemu możliwe będzie jednoczesne zameldowanie się na pobyt stały i wymeldowania się z pobytu czasowego (i również odwrotnie).

Organ będzie mógł poprosić o przestawienie oryginałów załączonych we wniosku dokumentów, jeśli te będą miały słabą cyfrową jakość

Jak jest na świecie?

Obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania funkcjonuje w 16 spośród 21 badanych przez MSWiA krajów UE, tj. Finlandii, Litwie, Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Łotwie, Danii, Bułgarii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Estonii, Holandii i Niemczech. Taki obowiązek nie występuje w Grecji, Republice Irlandii, Francji, Portugalii oraz w Republice Czeskiej, jednakże rozwiązania w tych krajach przewidują gromadzenie danych o osobach w rejestrach. Niektóre kraje stosują znacznie bardziej restrykcyjne rozwiązania niż te obowiązujące w Polsce i przejawia się to w przeprowadzaniu kontroli meldunkowych (Belgia, Włochy, Szwecja), nakładaniu wysokich kar finansowych za niedopełnienie obowiązku rejestracji (Chorwacja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Hiszpania, Belgia, Dania, Austria, Luksemburg i Holandia) czy też w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających celem weryfikacji wskazanego adresu zamieszkania lub faktu dopełnienia obowiązku (Dania, Austria, Luksemburg, Belgia, Finlandia i Szwecja).