Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, opłata uzdrowiskowa w 2018 r. będzie mogła wynosić maksymalnie 4,33 zł. Dowiedz się, kto musi liczyć się z dodatkowymi kosztami wypoczynku.

Ostatecznie o wysokości opłaty uzdrowiskowej decyduje rada gminy w drodze uchwały. Jej maksymalna stawka nie może być jedna wyższa niż próg ustalony przez ministra finansów. W 2018 r. zgodnie z wydanym obwieszczeniem, do wypoczynku w uzdrowisku dodatkowo będziemy musieli zapłacić nawet 4,33 zł. Opłata pobierana jest zawsze od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu, rozumianą jako dzień kalendarzowy.

Warto zaznaczyć, że opłata uzdrowiskowa nie jest wliczana w cenę noclegu. Stanowi ona źródło bezpośredniego dochodu gminy. Właściciel hotelu, schroniska czy agroturystyki ma natomiast obowiązek pobrać ją od gości i przekazać do właściwej jednostki administracyjnej.

Reklama

Kiedy gmina jest uzdrowiskiem?

Status uzdrowiska może zostać przyznany gminie jeśli spełnia ona wymagania określone w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Szczegółowe warunki wymienione zostały w art. 34 wspomnianego wyżej aktu pewnego. Zgodnie z nim, dany obszar może zostać objęty statusem uzdrowiska jeśli:

Reklama

• posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
• posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;
• na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
• spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska;
• posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami.
Zaznaczyć należy, że wymagania te muszą zostać spełnione łącznie. Jeżeli na obszarze nie ma zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, ale spełnione są pozostałe wymagania, to obszar ten może otrzymać status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Kto bez opłaty uzdrowiskowej?

Opłata uzdrowiskowa przede wszystkim nie będzie pobierana od osób, które uiściły opłatę miejscową (klimatyczną). Co więcej, z opłaty zwolnieni będą także:

• pod warunkiem wzajemności - członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• osoby przebywające w szpitalach;
• osoby niewidome i ich przewodnicy;
• podatnicy podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
• zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.