Samorządy będą musiały zdecydować, czy na terenach, gdzie przekroczone są standardy powietrza, wprowadzić ostrzejsze wymagania emisyjne. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska. Wczoraj pracowała nad nim komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 (UE) z 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Określa ona normy emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu oraz pył – dla średnich źródeł spalania paliw, czyli takich, których moc cieplna jest równa lub większa niż 1 MW i mniejsza niż 50 MW. Wprowadza także wymóg objęcia ich systemem pozwoleń lub rejestracji i obowiązkowym monitorowaniem emisji oraz wprowadza wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń redukujących emisję. Państwa członkowskie powinny przyjąć regulacje zapewniające wykonanie postanowień dyrektywy do 19 grudnia 2017 r.
– W Polsce już taki system istnieje. Wprowadzane przez nas zmiany w dużej mierze doprecyzowują obecne przepisy. Wdrożenie zapisów dyrektywy wymaga jedynie rozwinięcia lub doprecyzowania niektórych regulacji – wyjaśnia Andrzej Szweda-Lewandowski, wiceminister środowiska.
Przeniesienie postanowień dyrektywy do polskiego prawa wymaga wprowadzenia zmian w zakresie: zawartości wniosków o wydanie pozwoleń na emisję, informacji zamieszczanych w zgłoszeniach dotyczących emisji do powietrza, prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw, a także przeprowadzania – na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza – analizy potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych (od wynikających z dyrektywy) dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł spalania paliw, zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza. Do nowych wymogów będą musieli dostosować się m.in. operatorzy źródeł spalania paliw znajdujących się na terenie małych i średnich przedsiębiorstw czy osiedlowych kotłowni.
Zgodnie z dyrektywą, wynikające z niej wymagania emisyjne będą miały zastosowanie do średnich źródeł spalania paliw istniejących dopiero od 1 stycznia 2025 r. albo od 1 stycznia 2030 r. – w zależności od wielkości mocy cieplnej źródła (termin wcześniejszy dotyczy źródeł o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW).
Nowela ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
4,8 tys. tyle jest średnich źródeł spalania paliw
Etap legislacyjny
Projekt po pierwszym czytaniu