Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rezygnuje z pomysłu powoływania wyodrębnionych podmiotów, które realizowałyby część zadań ośrodka pomocy społecznej (OPS).
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” w wersji skierowanej na Komitet Stały Rady Ministrów. W jej ramach nowelizowana jest m.in. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Pierwotnie projekt przewidywał, że gminy będą mogły tworzyć nowe jednostki organizacyjne pod nazwą centrum usług – wyodrębnione z OPS lub działające w jego strukturach.
Instytucje te miałyby wykonywać wybrane zadania własne lub zlecone z zakresu pomocy społecznej. Jednak to rozwiązanie wzbudziło wiele wątpliwości. Na przykład Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) wskazywała, że projekt nie przewiduje dla centrum usług jasno określonych kompetencji, co może prowadzić do chaosu organizacyjnego w strukturach pomocy społecznej w poszczególnych gminach. Uwagi w tej kwestii przedstawiło też Rządowe Centrum Legislacji (RCL) oraz Ministerstwo Finansów, które zwróciło uwagę, że program „Za życiem”, którego założenia ma realizować projekt, w ogóle nie zakłada tworzenia centrów usług.
W związku z tym MRPiPS wykreślił z projektu przepisy umożliwiające wydzielanie tych jednostek.
– Cieszy nas, że resort zdecydował się odstąpić od tej zmiany, bo naszym zdaniem była to zbyt daleko idąca ingerencja w struktury OPS i pozbawiona szczegółowego uzasadnienia – mówi Paweł Maczyński, zastępca przewodniczącego PFZPSiPS.
Ministerstwo zmodyfikowało też propozycje dotyczące mieszkań chronionych, które mają zostać podzielone na dwa typy: treningowe – przygotowujące do samodzielnego życia i wspomagane. Te drugie mają być skierowane do osób niepełnosprawnych (w szczególności psychicznie chorych) oraz w podeszłym wieku lub przewlekle chorych, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Co istotne, resort postanowił, że decyzja pozwalająca na pobyt w mieszkaniu chronionym wspomaganym na czas nieokreślony, będzie wydawana nie tylko osobom ze znacznym, ale też umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie przesunięty został termin wejścia w życie zmian odnoszących się do mieszkań chronionych, bo zamiast 1 stycznia 2018 r. nastąpi to 1 marca przyszłego roku.
Ponadto nowa wersja projektu „Za życiem” wprowadza zmiany dotyczące finansowania pobytu w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS). Sprowadzają się one do tego, że samorządy będą mogły otrzymywać wyższą o 30 proc. kwotę dotacji z budżetu państwa na osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma to spowodować, że więcej osób z tego typu dysfunkcjami skorzysta z usług ŚDS.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach