Urzędnicy są zbulwersowani faktem, że wójt zleca im przygotowywanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań, które zamierza przedstawić na wiecach wyborczych z mieszkańcami.
Czy kierownik jednostki samorządu terytorialnego może prowadzić agitację wyborczą w urzędzie?
Nie. Zgodnie z art. 108 par. 1 pkt 1 kodeksu wyborczego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) prowadzenie agitacji wyborczej jest zabronione na terenie urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz sądów. Należy pamiętać, że zakaz ten nie ogranicza się wyłącznie do budynków, lecz także do parceli, na których są one posadowione. Nie można zatem umieszczać materiałów wyborczych na ścianach urzędów czy parkanach otaczających je ogrodzeń.
Reklama
Złamanie tego zakazu w świetle art. 494 par. 1 ww. kodeksu zagrożone jest karą grzywny. Agitacja wyborcza jest elementem kampanii wyborczej i rozumiemy przez nią publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub na konkretnego kandydata. Taka forma działalności wyborczej jest działalnością propagandową, przedsięwziętą w celu zjednywania wyborców dla poparcia określonych poglądów, idei i haseł głoszonych przez kandydata. Stąd np. wręczanie przez wójta w sąsiedztwie urzędu ulotek czy też wykorzystywanie ułatwień wynikających z racji pełnionej już funkcji należy uznać za niedopuszczalne.
Prof. Bogumił Szmulik radca prawny z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Dziennik Gazeta Prawna
Z drugiej strony należy podkreślić, że kandydaci do parlamentu nie mają obowiązku zaniechania, zawieszania lub ograniczania swojej działalności zawodowej, społecznej czy politycznej. Warto pamiętać, że informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze ogłaszane w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą.
Należy pamiętać, że wójt, burmistrz czy prezydent, nawet jeżeli kandyduje w wyborach parlamentarnych, realizuje zadania administracji rządowej. Jest on zobligowany, niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej, do zapewnienia na obszarze gminy odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.