Nowe jednostki przejmą część zadań realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Pracownicy socjalni obawiają się, że mogą nawet je zastąpić.Projekt ustawy, która ma wdrożyć kolejne elementy rządowego programu „Za życiem” wspierającego rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, przewiduje zmiany dotyczące m.in. ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. poz. 157 ze zm.). Jedną z nich jest umożliwienie gminie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej – centrum usług lub wyodrębnienie jej jako zespołu w strukturach ośrodka pomocy społecznej. Samorząd będzie mógł jej powierzyć wykonywanie zadań własnych lub zleconych z zakresu pomocy społecznej, np. usług opiekuńczych. Takie rozwiązanie ma usprawnić ich realizację i skutkować oddzieleniem wypłaty świadczeń od wsparcia o charakterze niepieniężnym, takim jak praca socjalna.
Reklama

Reklama
Propozycja wzbudza kontrowersje w środowisku pracowników socjalnych, którzy wskazują, że projekt nie określa precyzyjnie obowiązków nowej instytucji ani definicji i zakresu świadczonych przez nią usług.
– Brak wydzielenia kompetencji dla poszczególnych form organizacyjnych sprawi, że centra będą w poszczególnych gminach dowolnie realizować te same zadania. Co więcej, projekt nie wyklucza, że zamiast ośrodka powołane zostanie jedynie centrum usług – mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
Dodaje, że wprowadzenie nowej jednostki może spowodować chaos organizacyjny i utrudnić współpracę z innymi służbami. Obecnie to ośrodki odpowiadają za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W konsekwencji policja lub sądy od razu wiedzą, gdzie mają się zwracać w przypadku spraw dotyczących tej kwestii. Ponadto powstanie centrów może skutkować koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry administracyjno-kierowniczej i zwiększyć koszty funkcjonowania pomocy społecznej, podczas gdy dotychczasową tendencją było ich obniżanie.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy