Rada gminy nie może powierzać samorządowej jednostce, która ma wspierać osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zadań nienależących do zakresu pomocy społecznej.
Tak wskazał wojewoda śląski, który stwierdził nieważność niektórych zapisów uchwały rady gminy Goleszów w sprawie nadania statutu tamtejszemu ośrodkowi pomocy społecznej (OPS). Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły m.in. tego, że jednostka miała realizować zadanie polegające na prowadzeniu Gminnego Centrum Informacji oraz Punktu Informacji Turystycznej. Wojewoda podkreślił, że nałożone na OPS obowiązki nie są związane z pomocą społeczną, a tylko takie mogą mu zostać powierzone. Dlatego w jego ocenie działanie radnych stanowiło istotne naruszenie prawa.
Ponadto wojewoda zakwestionował użyte w uchwale sformułowanie „w szczególności”, które odnosiło się do realizowanych przez ośrodek zadań. Wskazał, że art. 11 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) nakłada na radę gminy wymóg, aby w statucie w sposób wyczerpujący określiła przedmiot działania jednostki budżetowej. Natomiast użycie zwrotu „w szczególności” powoduje, że katalog zadań OPS ma charakter otwarty. To zaś może skutkować tym, że możliwe będzie wykonywanie przez jednostkę innych zadań, które będą na nią nakładane przez inny niż rada gminy organ samorządowy oraz na podstawie innego niż uchwała aktu prawnego.