Z dniem 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki do KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników wskazuje szczegółowe zasady funkcjonowania tej instytucji. Jak powszechnie wiadomo ubezpieczenie społeczne realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Podmioty objęte ubezpieczeniem społecznym rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, z zastrzeżeniem, że wskazane osoby:

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • są uprawnione do wykonywania pracy na terytorium Polski na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • są zwolnione na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Ustawowe formy objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników

Przepisy ustawy systemowej przewidują dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

  • obowiązkowo (z mocy prawa) – gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
  • dobrowolnie (na wniosek) – gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego.

Składki na ubezpieczenie w KRUS

Co do zasady, składki na ubezpieczenie za każdego ubezpieczonego opłaca rolnik. W określonych przypadkach składki na ubezpieczenie w KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W sytuacji, gdy działalność rolnicza prowadzona jest przez kilka osób i na ich rachunek, obowiązek opłacenia składki ciąży na nich solidarnie.

Nowe zasady pobierania świadczeń dla opiekunów od 2024 roku

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KRUS, od 1 stycznia 2024 roku rolnicy oraz domownicy, po raz pierwszy ubiegający się o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku, nie będą zobowiązani do zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KRUS: „Po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS”.

Jak to wyglądało dotychczas? Beneficjenci pobierający opisane świadczenia musieli zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej lub, jeśli byli domownikami, pracy w gospodarstwie rolnym. Osoby te podlegały w KRUS wyłącznie dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, gdzie składki opłacali wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kogo obejmą zmiany? Osoby, które nabyły lub nabędą do końca 2024 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawa do tych form wsparcia na dotychczasowych warunkach.

„Jednakże do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej”, czytamy w oficjalnym komunikacie udostępnionym przez KRUS.