Luksemburski Sąd orzekający w sprawach dotyczących wykładni prawa Unii i interesów państw członkowskich wydał wczoraj wyrok oddalający naszą skargę na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą wyłączenia z unijnego finansowania.
Chodzi o dwie kwoty – 28,8 mln euro i prawie 6 mln euro – które otrzymaliśmy na dofinansowanie rent strukturalnych dla rolników z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Spór z KE zaczął się od tego, że po kontroli w zaledwie trzech polskich gospodarstwach rolnych unijni urzędnicy doszli do przekonania, że nie wywiązaliśmy się z wymagań określonych w rozporządzeniach dotyczących wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich. Po czterech latach procedur administracyjnych, w których przekonywaliśmy, że nie złamaliśmy zasad wynikających bezpośrednio z przepisów prawa UE, Komisja przyjęła decyzję, w której zastosowała pięcio- i dwuprocentowe korekty. Nie mniej pozbawiła nas prawie 35 mln euro. My jednak upieraliśmy się, że prawo do renty strukturalnej – zgodnie nie tylko z polskim prawem, ale i przepisami wspólnotowymi – powinien mieć każdy rolnik prowadzący gospodarstwo przez 10 lat. Bez względu na to, czy jego działalność miała charakter komercyjny czy nie. KE nie dała się przekonać, dlatego Polska wniosła do luksemburskiego Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji.