Pracownicy w większych firmach częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, w mniejszych podmiotach poziom absencji chorobowych jest zaś niższy. Co ciekawe, w dużych aglomeracjach miejskich zatrudnieni przebywają na chorobowym krócej niż w mniejszych miejscowościach.

Zwolnienia lekarskie są też częstsze w tych województwach, w których notowana jest wyższa stopa bezrobocia. Takie wnioski płyną z ogólnopolskiej analizy absencji chorobowych przeprowadzonej przez firmę Conperio wśród kilkudziesięciu pracodawców zatrudniających ok. 41 tys. pracowników.

Badania pokazują z jednej strony, że im większa firma, a tym samym wyższa anonimowość pracowników, tym częściej przebywają oni na chorobowym. Z drugiej zaś strony w firmach o krótszej ścieżce komunikacyjnej, w których tworzą się więzi socjalne, mamy do czynienia z niższym odsetkiem absencji chorobowych. Tu bowiem pracownicy mają świadomość, że w razie nieobecności ich zadania niejednokrotnie będą musieli przejąć znajomy lub rodzina.