Od początku 2017 r. przy umowach-zleceniach oraz umowach o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu, obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa. Wprowadzi ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265, dalej: ustawa nowelizująca albo nowelizacja).

Nowe minimum płacowe dotyczyć będzie umów zawieranych zarówno z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i ze zleceniobiorcami będącymi przedsiębiorcami (samozatrudnionymi), o ile nie zatrudniają pracowników ani też nie zawierają umów ze zleceniobiorcami. W przyszłym roku wyniesie 13 zł.

Stawka minimalna nie będzie się odnosiła jednak do wszystkich umów – nie obejmie np. tych, w których wynagrodzenie określono prowizyjnie, o ile są spełnione dodatkowe warunki wskazane w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm., dalej: ustawa) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Nie będzie także dotyczyć umów zawieranych przez zleceniodawcę będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Niejako na marginesie głównych nowości dotyczących wymienionych umów cywilnoprawnych pojawiły się także bardzo istotne zmiany dotyczące pracowników. Mianowicie zlikwidowano możliwość stosowania 80-proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia przez pierwszy rok pracy, a także wskazano, że przy obliczaniu wysokości płacy pracownika, w celu ustalenia, czy zarabia co najmniej kwotę minimalną, nie uwzględnia się dodatku za pracę w porze nocnej.

Ponadto inne ważne zmiany, które przewiduje ustawa nowelizująca, to:

● zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia przez zleceniobiorcę (art. 8a ust. 4 ustawy);

● nakaz wypłaty wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej (art. 8a ust. 5 ustawy);

● obowiązek wypłaty nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na okresy dłuższe niż miesiąc (art. 8a ust. 6 ustawy);

● konieczność określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania umowy (art. 8b ustawy);

● obowiązek przechowywania przez zleceniodawcę przez 3 lata od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne, dokumentacji związanej zarówno z określeniem sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia, jak i z samym potwierdzaniem tego czasu (art. 8c ustawy);

● wprowadzenie kary grzywny za wypłatę wynagrodzenia w kwocie niższej niż minimalna stawka godzinowa (art. 8e ustawy).

Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynikające z nowelizacji wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., za wyjątkiem art. 1 pkt 1a i 1b ustawy, które obowiązują już od 17 sierpnia 2016 r.

Uwaga!

Dalej w treści komentarza pod pojęciem „umowa-zlecenie” należy rozumieć również „umowę o świadczenie usług” (za wyjątkiem przypadków, gdy ta druga jest wprost wymieniona).

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>