Jeszcze w tym roku policja przyjmie do służby 2,2 tys. kandydatów. Pierwsza rekrutacja odbędzie się 7 listopada, a kolejny nabór 29 grudnia. Osoby ubiegające się o wstąpienie do tej formacji muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie i przejść postępowanie kwalifikacyjne.
Czy każdy może się ubiegać o przyjęcie do policji
Jestem bardzo sprawny fizycznie. Regularnie ćwiczę na siłowni, świetnie biegam, uprawiam sporty walki. Dodam, że mam świadectwo dojrzałości. Czy to wystarczy, żeby trafić do służby?
NIE
Komendant główny albo komendant wojewódzki (stołeczny) policji może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, jeśli nie spełnia on wymagań ustawowych, nie złożył kompletnych dokumentów, uzyskał negatywny wynik z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub zataił albo podał nieprawdziwe dane w kwestionariuszu osobowym. Tak więc na liście kandydatów umieszcza się jedynie tych, którzy przystąpili do testu wiedzy i uzyskali pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Par. 39 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.).
Czy kandydat zostanie sprawdzony
Zostałem złapany przez drogówkę na jeździe pod wpływem alkoholu i skazany. Chciałbym jednak spełnić swoje marzenie i zostać policjantem. Czy to wyjdzie na jaw w czasie rekrutacji?
TAK
W policji służbę może pełnić osoba, która jest obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii. W przypadku kandydata na policjanta niezwykle ważną sprawą jest to, żeby nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Zainteresowany musi korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ważne jest także to, że ubiegający się o przyjęcie w przyszłości będzie podlegać szczególnej dyscyplinie służbowej, a więc musi być gotowy się podporządkować. Sprawą równie istotną jest to, że przyszły funkcjonariusz musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Podstawa prawna
Art. 25 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Art. 2 pkt 2 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Czy policja przeprowadzi wywiad o rodzinie
W tym roku skończyłem studia humanistyczne. Kolega namawia mnie, żebym poszedł do policji. Podobno każda osoba ma prześwietlaną całą swoją rodzinę. Czy jeśli jakiś jej członek jest na bakier z prawem, wyjdzie to podczas rekrutacji?
TAK
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego sprawdzana jest prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby. Dział kadr porównuje je z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jednocześnie ustala się, czy zainteresowany daje rękojmię zachowania tajemnicy. Załącznikiem do ustawy o ochronie informacji niejawnych jest ankieta bezpieczeństwa, którą wypełnia kandydat, przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego. Jak wynika z pouczenia do tego dokumentu, stanowi on tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne” w przypadku poszerzonego postępowania sprawdzającego lub „zastrzeżone” przy zwykłym postępowaniu sprawdzającym. Akta zakończonego postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie sądu lub prokuratora w celu ścigania karnego albo podmiotom uprawnionym do prowadzenia postępowań sprawdzających, właściwemu organowi w celu rozpatrzenia odwołania albo sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, a także sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi. Druga część wskazanej ankiety dotyczy danych osobowych członków rodziny osoby poddanej postępowaniu sprawdzającemu. Przy czym sprawdzani są: współmałżonek, partner lub partnerka życiowa, ojciec, matka, rodzeństwo, dzieci oraz współmieszkańcy. Każdy z kandydatów do służby jest zobowiązany do wypełnienia ankiety osobiście, zgodnie ze swoją wiedzą, będąc świadomym, że ukrywanie lub podawanie niezgodnych z prawdą informacji mających znaczenie dla ochrony informacji niejawnych będzie mogło stanowić podstawę do odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, a co za tym idzie niespełnienie warunku dawania rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Podstawa prawna
Par. 10 pkt 7 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.).
Art. 2 pkt 2 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Art. 25 ust. 2 pkt 8 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Czy matura wystarczy, by zostać policjantem
Tegoroczny maturzysta mieszka w małym miasteczku. Czy nie mając studiów może być przyjęty do policji?
TAK
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Ze względu na duże zainteresowanie podjęciem służby w policji większe szanse mają osoby posiadające prawo jazdy kategorii C oraz uprawiające dyscypliny sportowe przydatne w policji np. sporty motorowe, samochodowe, walki, strzeleckie, spadochroniarskie i technik wysokościowych. Dodatkowe punkty podczas naboru zyskują także legitymujący się wyższym wykształceniem, zwłaszcza analitycy lub informatycy.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Czy dzielnicowy odwiedzi sąsiadów kandydata
W tym roku skończyłem studia i chciałem ubiegać się o przyjęcie do policji. Podobno jednak dzielnicowy będzie przepytywać sąsiadów, co o mnie sądzą, a nie wszyscy darzą mnie sympatią. Czy faktycznie wywiad środowiskowy może mieć wpływ na moją karierę zawodową?
TAK
Co prawda wywiad środowiskowy nie stanowi integralnej części postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych, ale rzeczywiście jest przeprowadzany. Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że szef tej formacji (pismem L.dz. Grz-11944/14 z 9 grudnia 2014 r.) polecił komendantom wojewódzkim (stołecznemu) policji przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, który ma zapewnić uzyskiwanie optymalnego i kompleksowego zakresu informacji o kandydacie do służby w kontekście potwierdzenia spełniania stosownych wymagań. Komendant główny policji pozostawił do decyzji poszczególnych komendantów wojewódzkich (stołecznego) rozstrzygnięcie, na jakim etapie postępowania kwalifikacyjnego należy przeprowadzać wywiad.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Art. 25 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Czy bez oryginałów dokumentów można starać się o przyjęcie
W ubiegłym roku skończyłem studia. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje złożyłem u obecnego pracodawcy. Czy starając się o przyjęcie do policji, mogę złożyć ich kopie?
NIE
Osoba zainteresowana podjęciem służby w policji powinna udać się do komórki do spraw doboru, która znajduje się w każdej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) policji, i złożyć komplet dokumentów. Wśród nich jest podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy i własnoręcznie napisany życiorys. Kandydat na policjanta musi także przedstawić kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc, jeżeli wcześniej pozostawał w stosunku pracy lub w służbie. Dodatkowo niezbędne są m.in. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Jednak składając kserokopie dokumentów, trzeba obowiązkowo przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Podstawa prawna
Art. 25 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.).
Par. 6, 10–12 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 poz. 432 ze zm.).
Czy w czasie naboru badany jest każdy dokument
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do policji pomyliła się, wypełniając kwestionariusz osobowy. Czy złożone przez nią dokumenty będą sprawdzane?
TAK
Wstępna ocena dokumentów składanych przez kandydatów oraz wstępne sprawdzenie w bazach danych odbywają się w komórkach organizacyjnych do spraw doboru komend wojewódzkich. Jednocześnie w czasie trwania poszczególnych etapów rekrutacji prowadzone jest postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby w policji daje gwarancję zachowania tajemnicy.
Podstawa prawna
Par. 10 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 poz. 432 ze zm.).
Art. 2 pkt 2 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).