Pracownik służby bhp zatrudniony na część etatu został skierowany na szkolenie okresowe z zakresu bhp. Trwało ono pięć kolejnych pełnych dni roboczych. Pracownik wystąpił więc z wnioskiem o wypłacenie mu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy czas przeznaczony na takie szkolenie należy uznać za czas pracy?
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Wynika to z art. 2373 par. 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania tych szkoleń zostały zaś określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia bhp powinny się odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czas tych szkoleń jest więc wliczany do czasu pracy zarówno dla zatrudnionych na stanowiskach biurowych, robotniczych, kierowniczych itp., jak i dla pracowników służby bhp. Dlatego też w opisanym przypadku pracodawca powinien zaliczyć czas szkolenia okresowego w zakresie bhp do czasu pracy tego pracownika.
W przypadku gdy nie jest możliwe zorganizowanie tego szkolenia w czasie pracy zatrudnionego, czas na nie poświęcony stanowi pracę w godzinach nadliczbowych bądź pracę w dniu wolnym od pracy (w zależności od tego, kiedy ono wypada).
Rozliczając czas szkolenia okresowego pracownika służby bhp, należy zatem uznać, że godziny szkolenia przypadające na harmonogramowe godziny jego pracy podlegają zaliczeniu do jego czasu pracy. Natomiast godziny szkolenia odbywającego się w dni dla pracownika wolne stanowią jego pracę w dniu wolnym, powodując pracę w godzinach ponadwymiarowych.
Dokonując rozliczenia czasu pracy oraz czasu szkolenia okresowego bhp, pracodawca powinien wziąć po uwagę określony w umowie o pracę limit godzin, po przekroczeniu którego pracownikowi niepełnoetatowemu przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 par. 5 k.p.). Za godziny dodatkowej pracy (przypadającej poza harmonogramowymi godzinami) pracownikowi będzie przysługiwać – w zależności od postanowień umowy – albo normalne wynagrodzenie za pracę, albo wynagrodzenie powiększone o dodatek wskazany w przepisach o wynagradzaniu za pracę nadliczbową.
Podstawa prawna
Art. 2373 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).