W związku ze zmianami organizacyjnymi pracownikowi wypowiedziano dotychczasowe warunki umowy w części dotyczącej miejsca pracy. Zatrudniony odmówił ich przyjęcia, wskazując, że nowe stanowisko jest oddalone o 25 km od poprzedniego, co znacznie wydłuża czas jego dojazdu do pracy. Następnie pracownik zwrócił się do firmy z żądaniem wypłaty odprawy. Czy należy ją wypłacić?
Karolina Zalewska-Zbiciak Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k / Dziennik Gazeta Prawna
Jeżeli zatrudnionemu zaproponowano odpowiednią pracę, odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Powyższe nastąpi w sytuacji, gdy m.in. z obiektywnego punktu widzenia można oczekiwać od pracownika przyjęcia zaoferowanych mu warunków. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na stanowisko judykatury, zgodnie z którym zasadnicze znaczenie w takiej sytuacji ma ocena, czy proponowane warunki były na tyle niekorzystne, że można było z góry zakładać, iż pracownik ich nie przyjmie (wyroki Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2009 r., sygn. II PK 38/09, oraz z 21 sierpnia 2008 r., sygn. II PK 67/08).
Warto jednak wskazać, że prawo do dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu wypowiedzenia stosunku pracy może przysługiwać także w razie odmowy przyjęcia zaproponowanych przez firmę warunków pracy i płacy, z tego względu, iż stosunek pracy rozwiązuje się wówczas z przyczyn zależnych od pracodawcy (a tych pracownik nie ma obowiązku każdorazowo akceptować). W sytuacji jednak, gdy firma złożyła podwładnemu odpowiednią propozycję dalszego zatrudnienia, odmowa jej przyjęcia może zostać potraktowana jako wspomniane powyżej „współprzyczynienie się” do rozwiązania stosunku pracy. W omawianej sytuacji pracodawca nie jest zobligowany do wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
W praktyce strony rzadko osiągają konsensus w zakresie wypłaty świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy. W konsekwencji to sąd pracy, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, decyduje o tym, czy pracownik współprzyczynił się do rozwiązania stosunku pracy, czy też zakończenie współpracy nastąpiło wyłącznie z przyczyn zależnych od pracodawcy i jest on zobowiązany do wypłaty odprawy.