Rezerwiści, którzy na co dzień prowadzą działalność gospodarczą, będą otrzymywać rekompensatę za udział w ćwiczeniach wojskowych na podstawie uzyskanego dochodu z poprzedniego roku. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. poz. 1520).
Obecnie przepisy zakładają, że świadczeniem rekompensującym jest kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Taki rozwiązanie zostało wprowadzone od 1 sierpnia 2014 r. na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 773).
Niestety ustalone wówczas zasady naliczania i wypłacania świadczenia w praktyce okazały się trudne do realizacji z uwagi na brak mechanizmów skarbowych do ustalenia miesięcznego dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie spowodowało to, że w wielu przypadkach odmówiono wypłaty lub wypłacono je w wielkości o wiele niższej, przyjmując zasadę naliczania dochodu w oparciu o najniższe wynagrodzenie.
Dlatego też w projekcie nowelizacji wprowadzono rozwiązanie, które zakłada, że rekompensatą będzie kwota dochodu uzyskana przez żołnierza za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielone przez 252 (liczbę dni roboczych) i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe