Osoby, które myślą o założeniu działalności gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania z urzędu pracy. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy w związku z otwarciem firmy, muszą zainwestować w różnego rodzaju urządzenia lub akcesoria. Największą zaletą dotacji jest to, że jest ona bezzwrotna i wypłacana z góry. Przyszły przedsiębiorca nie musi zatem ponosić żadnych kosztów. Aby otrzymać pomoc z urzędu pracy, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść 6-krotność średniej krajowej. Oficjalne prognozy na ten rok mówią o kwocie 7824 zł, co daje nam prawie 47 tysięcy zł. W praktyce jednak w każdym urzędzie pracy wygląda to nieco inaczej. Wysokość dotacji jest uzależniona od możliwości finansowych danej jednostki oraz wysokości kwot, jaką otrzymuje na ten cel. Zazwyczaj można wnioskować o 20-30 tysięcy zł.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Na początek należy dodać, że aby otrzymać dotację, trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny w urzędzie pracy. Dokładne informacje na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać bezzwrotną pomoc, znajdują się w regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej lokalnego urzędu. Poniżej kilka ważniejszych wymogów.

  • Osoba, która składa wniosek o dofinansowanie nie mogła prowadzić w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej.
  • Bezrobotny nie mógł odmówić bez uzasadnionej przyczyny lub przerwać z własnej winy stażu, szkolenia, propozycji zatrudnienia lub innej propozycji pomocy ze strony urzędu pracy.
  • Nie otrzymał dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych środków publicznych.
  • W ciągu 2 ostatnich lat nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Nie złożył tego samego wniosku w innym urzędzie pracy.

Urzędy mogą także mieć swój własny wewnętrzny regulamin, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku. Sama procedura nie jest szczególnie skomplikowana, jednak wymaga pewnego nakładu pracy. Zazwyczaj decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu zapada w ciągu miesiąca, choć to też zależy od konkretnego urzędu i liczby wnioskodawców.

Jak uzyskać dotację?

Kluczowym elementem jest poprawne wypełnienie wniosku i przygotowanie biznesplanu, który stanowi jego część. Ten drugi jest szczególnie ważny, bowiem pozwala urzędnikom zrozumieć całą koncepcję, co zwiększa szanse na otrzymanie dotacji. Bardzo przydatne są też wszelkie dokumenty, certyfikaty i referencje, które potwierdzają umiejętności i wiedzę przyszłego przedsiębiorcy. Osoby, które mają już swoich klientów, mogą poprosić ich o podpisanie dokumentu, w którym potwierdzą chęć nawiązania współpracy z wnioskodawcą, gdy otworzy on firmę. Podobne działania są bardzo dobrze oceniane przez urzędników, bowiem stanowią dowód na to, że na rynku faktycznie jest zapotrzebowanie na proponowaną przez bezrobotnego działalność.

We wniosku musi znaleźć się informacja o wysokości kwoty, o jaką wnioskuje bezrobotny. Wcześniej należy dowiedzieć się, jaki jest maksymalny pułap. Wpisanie wyższej kwoty, niż dostępna może spowodować odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Poza tym należy opisać jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić, przygotować kalkulację kosztów oraz opisać źródła ich finansowania. Oprócz tego trzeba przygotować specyfikację wydatków w ramach kwoty, o którą wnioskujemy oraz określić formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Premiowane jest także posiadanie wkładu własnego. Może to być np. komputer, drukarka lub lokal, w którym będzie prowadzona działalność. Urzędnicy zwracają uwagę na ten aspekt, bowiem świadczy on o tym, że wnioskodawca jest zaangażowany w prowadzenie firmy i zależy mu na jej rozwoju.

Podpisanie umowy z urzędem

Urzędnicy oceniają wniosek pod względem formalnym i merytorycznym, dlatego bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z wewnętrznym regulaminem, aby nie popełnić błędu, który może nas zdyskwalifikować już na samym początku. Następnie każdy wniosek otrzymuje określoną liczbę punktów. To czy otrzymamy dofinansowanie z urzędu pracy,zależy od oceny, jaka została nam przyznana oraz liczby wnioskodawców. Niejednokrotnie urzędy przyznają mniejsze kwoty, ale rozdzielają środki pomiędzy większą liczbę osób.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bezrobotny podpisuje umowę z urzędem i może założyć działalność. Umowa musi zostać również podpisana przez dwóch poręczycieli, którzy mają zabezpieczać zwrot kaucji w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wywiązałby się z warunków umowy. Jednym z najważniejszych jest wymóg prowadzenia działalności przez 12 miesięcy. Pieniądze trafią na konto wnioskodawcy w ciągu kilku dni.

Na co można wydać pieniądze z dotacji?

Sposób wydatkowania pozyskanych środków jest bardzo ważny. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dofinansowanie możemy wydać wyłącznie na rzeczy, które wymieniliśmy we wniosku. Należy również trzymać się wskazanej kwoty oraz terminu 30 dni. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się przede wszystkim wyposażenie biura, maszyny, urządzenia, materiały, towary i oprogramowanie. Część środków może zostać przeznaczona na reklamę, konsultacje prawne lub adaptację lokalu.

Co jeśli wnioskodawca złamie warunki umowy? W takim przypadku musi zwrócić całą kwotę dofinansowania wraz z odsetkami. Ma na to 30 dni, od momentu otrzymania wezwania do zwrotu środków.