Resort pracy nie widzi możliwości wydania takiej interpretacji przepisów, która umożliwiałaby skorzystanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez prezesów lub członków zarządów spółek. Tak wynika z odpowiedzi na petycję złożoną do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przepisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Dotyczyła ona zasad korzystania z KFS, czyli specjalnie wydzielonej części funduszu pracy, która umożliwia pracodawcom i pracownikom uzyskanie dofinansowania do kosztów kształcenia ustawicznego.

Jednak osoba, która złożyła petycję, wskazuje, że z tego typu wsparcia mającego na celu podnoszenie kwalifikacji nie mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Problem ten dotyczy m.in. dyrektorów placówek oświatowych i członków zarządów spółek prawa handlowego. Jest to związane z tym, że nie są oni pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, bo nie mają zawartej umowy o pracę ze spółką czy też placówką oświatową, a tylko takie osoby mogą być objęte dofinansowaniem z KFS. Dlatego składający petycję zwrócił się do resortu pracy o wydanie interpretacji przepisów, która pozwoliłaby na uzyskanie wsparcia z funduszu przez takie osoby.
Ministerstwo wskazuje, że powołanie w skład zarządu spółki prawa handlowego powoduje jedynie powstanie pomiędzy jego członkiem a przedsiębiorstwem stosunku organizacyjnego. Nie może być ono utożsamiane z powołaniem jako źródłem stosunku pracy. Jednocześnie orzecznictwo sądów wyklucza możliwość zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wchodzących w skład zarządu, jeśli są jedynymi lub większościowymi udziałowcami danego przedsiębiorstwa.
W związku z tym resort pracy podkreśla, że nie może w drodze wykładni dokonać zmiany treści legalnej definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy. Dlatego nie jest możliwe wydanie takiej interpretacji ustawy o promocji zatrudnienia, która pozwalałaby się przychylić do postulatu zawartego w petycji.