Burmistrz chce zatrudnić na podstawie przepisów o pracownikach samorządowych dwie osoby do obsługi programu 500 plus. Czy musi wziąć pod uwagę ostatnie zmiany w kodeksie pracy?

Polecany produkt: Ustawa o pracownikach samorządowych >>>

Jadwiga Płażek-Żywicka prawnik z kancelarii adwokackiej dr Stefan Płażek / Dziennik Gazeta Prawna
Tak. Od 22 lutego pracowników samorządowych i ich pracodawców obowiązują nowe ograniczenia w zakresie zawierania umów na czas określony. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy k.p. Te zaś uległy zmianie za sprawą ustawy z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220).
Według nowego brzmienia art. 251 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przekroczenie tych limitów będzie równoznaczne z uznaniem, że pracownik odpowiednio od pierwszego dnia 34. miesiąca lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba mieć na względzie, że w myśl art. 16 cytowanej ustawy – pracownik samorządowy może być zatrudniony na podstawie umowy stałej lub terminowej.
Nowelizacja wprowadziła również nowe zasady wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Obecnie są one takie same jak w przypadku umów bezterminowych, tj. uprawnienie wypowiedzenia nie musi być przewidziane w umowie, gdyż wynika wprost z k.p., zaś okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi – w zależności od stażu – od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Konsekwencją tej zmiany było usunięcie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zapisu o dwutygodniowym wypowiedzeniu umów osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. W praktyce zmiana jest niewielka, okres wypowiedzenia pozostaje bowiem bez zmian, a jedynie podstawą prawną zamiast dotychczasowej będzie art. 36 par. 1 pkt 1 k.p. Powyższe zmiany nie dotyczą doradców i asystentów powoływanych na czas pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta), starostę lub marszałka.